Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ZMIANA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z CMENTARZY W GMINIE WĘGLINIEC.

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu informuje, że od dnia 03.10.2023r. następuje zmiana cen opłat oraz sposobu naliczania opłat za korzystanie z cmentarzy na terenie Gminy Węgliniec.

Zmiana ta wynika z zmiany Załącznika Nr 1 do Zarządzenia 129/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.12.2021r. dotyczącego opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych, oraz wykaz cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Węgliniec. Załącznik ten został zmieniony na wniosek Zakładu Usług komunalnych w Węglińcu Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta w Węglińcu nr 55/2023 z dnia 01.08.2023r. a następnie po uwagach Nadzoru Prawnego Wojewody Dolnośląskiego Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta w Węglińcu nr 65/2023 z dnia 08.09.2023r.Ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 18.09.2023r. Poz. 5181.

Zmiana ta dotyczy przede wszystkim sposobu naliczania opłat, Zakład Usług Komunalnych zgodnie z Zarządzeniem nie będzie pobierał jak dotychczas opłaty administracyjnej za pochówek w wysokości 390,00zł, w przypadku nowego grobu opłata ta została uwzględniona w płacie za miejsce grzebalne. W przypadku istniejącego grobu opłaty tej nie pobiera się. Pozostaje koszt za udostepnienie kaplicy cmentarnej.

Zmiana dotyczy także sposobu naliczania opłaty za korzystanie z cmentarzy za miejsce grzebalne w przypadku dochowania zmarłych do grobu istniejącego. W przypadku dochowania trumny do istniejącego miejsca grzebalnego nalicza się dopłatę do pełnych 20 lat od daty dochowania zmarłego (np. grób jest ważny do 2030r. to w momencie dochowania zmarłego w 2023r. uzupełnia się opłatę o 13 lat do roku 2043).

Zmienia się zgodnie z Art.7.3. Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31.01.1959r. (tj.  Dz.U. z 2023r. poz. 887) definicja grobu do chowania urn zgodnie z tym artykułem grób w którym znajduje się urna nie może podlegać 20 letniemu okresowi ważności grobu, i Administrator cmentarza nie może tego grobu ponownie wykorzystać po upływie tego okresu a co za tym idzie grób taki jest traktowany jak grobowiec i podlega 99 letniemu (wieczystemu) okresowi ważności grobu. W związku z powyższym wprowadzono opłatę dotycząca opłaty za miejsce grzebalne dla urny w wysokości 1200,00zł dotyczy to nowego miejsca jak i dochowania urny do istniejącego grobu. Zgodnie z tym samym artykułem zmienia się także definicja dotycząca grobowca jest to grób murowany do pomieszczenia więcej niż jednej osoby, nie dotyczy grobu murowanego dla jednej osoby dla której opłata podlega odnowieniu co 20 lat.

Zmianie też podlega sposób naliczania opłat za wjazd na teren cmentarza zmniejszeniu ulega kwota opłaty z 130,00zł na 100.00zł  dotyczy ona wjazdu na teren cmentarza pojazdem silnikowym w celu innym niż pochówek (np. wykonanie pomnika, ekshumacja, likwidacja pomnika, itp. i jest naliczana za każdy grób)

W załączeniu tabela opłat o której mowa j.w.

Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec

               1.  Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych znajdujących się na cmentarzach komunalnych na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec w następujących wysokościach brutto.:

             1) Opłata za miejsce grzebalne na okres 20 lat

a)  grób ziemny pojedynczy jednopoziomowy                                                                        

840,00 zł.

b) grób ziemny pojedynczy głębinowy (podwójny)                                                                              

900,00 zł.

c)  grób ziemny dwumiejscowy poziomy                                                                                      

1100,00 zł.

d)  grób ziemny dziecięcy

700,00 zł.

e)  grób murowany pojedynczy przeznaczony do chowania zwłok jednej osoby                                                                                                         

1100,00zł

 

             2)Opłata za przedłużenie użytkowania miejsc grzebalnych  na kolejne 20 lat

a)  grób ziemny pojedynczy jednopoziomowy                                                                              

460,00 zł.

b) grób ziemny pojedynczy głębinowy (podwójny)                                                                                       

520,00 zł.

c)  grób ziemny dwumiejscowy poziomy                                                                                      

720,00 zł.

d)  grób ziemny dziecięcy

320,00 zł.

e)  grób murowany pojedynczy przeznaczony do chowania zwłok jednej osoby                                                                                                         

860,00zł

 

      3) Opłata za rezerwację miejsca grzebalnego na okres 20 lat

a) na grób pojedynczy                                                                                            

840,00 zł.

b) na grób dwumiejscowy poziomy

1100,00 zł.

 

     4) Opłata za miejsce na grób na okres 99 lat

  a) murowany pojedynczy przeznaczony do chowania zwłok więcej niż jednej osoby

2100,00 zł.

b) murowany dwumiejscowy poziomy przeznaczony do chowania zwłok więcej niż jednej osoby

2300,00 zł.

c)  dla urny                                                                                                             

  1200,00 zł.

 

     5) Pozostałe opłaty

a) za udostępnienie kaplicy cmentarnej

130,00 zł.

b) za wjazd na teren cmentarza pojazdem silnikowym w celu innym niż pochówek – dotyczy jednego grobu

100,00 zł.

 

 

 

 

2. Przy każdym pochówku do istniejącego grobu ziemnego pobierana będzie opłata uzupełniająca jako okres brakujący do 20 lat od ostatniego pochówku (1/20 opłaty za każdy rok)

3. Opłaty wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 wymagają ponowienia po upływie 20 lat.   

4. Zwalnia się z opłat wymienionych w § 1 ust.1 i 2 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu w przypadku sprawiania pogrzebu na koszt gminy wg zasad określonych w Uchwale nr 169/XXVII/04 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zwrotu poniesionych wydatków.

 

 

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu

Krzysztof Polewski

 

Informacje

Wysokość cen za wodę i ścieki

od 6 listopada 2022r.

1m3 wody-5,24 zł brutto

dla miejscowości Węgliniec

1m3 wody-6,79 zł brutto

dla pozostałych miejscowości Gminy Węgliniec

1m3 ścieków-9,94 zł brutto

dla miejscowości Węgliniec i Ruszów

1m3 ścieków-4,61 zł brutto

dla miejscowości Zielonka

 

Informacja o wyłączeniach wody

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

ul. Partyzantów 8

NIP: 615-10-06-481

Regon: 230291143

e-mail: zwik@post.pl

 

Obsługa interesanta:

Węgliniec ul. Partyzantów 8

 

POGOTOWIE WOD-KAN

600 889 267

 

Biuro administracja:

tel: 75 77 12 117

fax:75 77 12 852

oczyszczalnia ścieków: 553 512 824

 

 Nr konta: 11 8382 0001 2618 1826 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Pieńsku o. Węgliniec

Zegar