Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

ul. Partyzantów 8, 59-940 Węgliniec

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - "Zmiana sposobu ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia w Ruszowie II".

Węgliniec dnia 16.07.2018r.

ZUK/13-4.8./WZp/07/2018

DYREKTOR

ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH

z siedzibą w WĘGLIŃCU przy ul. Partyzantów 8

TEL. 075-7712117 FAX 075-7712117

E- MAIL  zwik@post.pl

(tel, fax, e- mail)

Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

ZAPRASZA

Do złożenia oferty na zadanie pn. :

„Zmiana sposobu ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia w Ruszowie II”

1.  Opis sposobu przygotowania oferty;

1) Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.

2) Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora na piśmie. Istnieje możliwość przekazania oferty faksem na nr 757712117 lub pocztą elektroniczną na adres zwik@post.pl

3) Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie,

4) Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką

5) Oferta ma obejmować całość zamówienia i uwzględniać wszystkie prace obejmujące realizacje zadania.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia jest:

„Zmiana sposobu ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia w Ruszowie ”

. na działce ewidencyjnej o nr 369 obręb ewidencyjny Ruszów. Zgodnie z pozwoleniem na budowę BS.6740.2.44.2018.4 z dnia 30.03.2018r.

Zmiana sposobu ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Ruszowie obejmuje:

1) Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, zainstalowanie kotła gazowego kondensacyjnego dwufunkcyjnego o mocy 21kW z sterowaniem wewnętrznym i czujnikiem pogodowym zewnętrznym, ze zbiornikiem wew. c.w.u. o poj. 40l. w pomieszczeniu Ośrodka Zdrowia. Wykonanie komina spalinowo-powietrznego dn 60/100 z blach kwasoodpornych oraz komina wentylacyjnego dn 150 na elewacji budynku. Wpięcie zamontowanego kotła do istniejącej instalacji c.o. 

2) Realizacja inwestycji obejmuje także, zapewnienie obsługi kierownika budowy, uzyskanie zgody na użytkowanie, oraz wszelkich uzgodnień i czynności dotyczących realizacji inwestycji.

3) Podstawą realizacji inwestycji jest Projekt budowlany, oraz treść zaproszenia, załączony przedmiar jest tylko poglądowych zestawieniem zakresu robót, a realizacja robót obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją inwestycji.

4) Wyłączeniu z realizacji inwestycji podlega dostawa i montaż zbiornika gazu wraz z przyłączem gazu do ściany zewnętrznej budynku,  budowa zbiornika bezodpływowego która będzie realizowana przez Organizatora.

 1. Wymagany czas/termin realizacji zamówienia: nie później niż do 30.11.2018r..
 2. Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował kryterium: 100% cena.
 3. Organizator  nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Oferta ma zawierać:

    Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena podana w ofercie powinna być ceną  brutto.

 

8.Miejsce i termin złożenia oferty:

1)  Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora tj:

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu 59-940 Węgliniec ul. Sikorskiego 40

,lub przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF, lub faxem, w terminie  do dnia  

13.08 .2018r, do godz. 14,00.

2)  Oferta otrzymana przez Organizatora po terminie podanym w pkt. 8.1. nie będzie rozpatrywana.

 

3)  Organizator może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną  przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

 

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Krzysztof Polewski tel. 600311181

Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Projekt budowlany – opis do projektu
 3. Projekt budowlany – projekt zagospodarowania
 4. Projekt budowlany – rzut kotłowni
 5. Przedmiar robót
 6. Specyfikacja techniczna
 7. Decyzja o pozwoleniu na budowę.
 8. Opinia konserwatora zabytków.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

Opinia konserwatora zabytków

Utworzono dnia 17.07.2018, 10:30

Decyzja o pozwoleniu na budowę

Utworzono dnia 17.07.2018, 10:26

Specyfikacja techniczna

Utworzono dnia 17.07.2018, 10:23

Przedmiar robót

Utworzono dnia 17.07.2018, 10:21

Projekt budowlany - rzut kotłowni

Utworzono dnia 17.07.2018, 10:10

Projekt budowlany - projekt zagospodarowania

Utworzono dnia 17.07.2018, 10:07

Projekt budowlany - opis do projektu

Utworzono dnia 17.07.2018, 10:05

Formularz oferty

Utworzono dnia 17.07.2018, 10:04

Informacje

Liczba wyświetleń: 192
Utworzono dnia: 17.07.2018
Dokument wprowadził:
Krzysztof Polewski
Dokument opublikował:
Krzysztof Polewski
Dokument wytworzył:
Krzysztof Polewski
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

Historia publikacji

 • 17.07.2018 10:35, Administrator
  Edycja dokumentu: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - "Zmiana sposobu ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia w Ruszowie II".
 • 17.07.2018 10:34, Administrator
  Edycja dokumentu: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - "Zmiana sposobu ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia w Ruszowie II".
 • 17.07.2018 10:30, Administrator
  Dodanie załącznika: Opinia konserwatora zabytków