Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

ul. Partyzantów 8, 59-940 Węgliniec

 

Przetargi

DOKUMENTY, strona 1:

ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA -„Wykonanie podbudowy betonowej do rozbiegu skoku wzwyż na Stadionie Miejskim w Węglińcu”.

Utworzono dnia 01.09.2020

      Węgliniec, 31.09.2020 r.

       ZUK /12-4.8 /WZp/07/2020.    

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Wykonanie podbudowy betonowej do rozbiegu skoku wzwyż na Stadionie Miejskim w Węglińcu”.

 

Organizator  zawiadamia , że  za  najkorzystniejszą ofertą uznał złożoną  przez:  

     Nazwa firmy: ABM Zgorzelec I Sp. z o.o.

Siedziba firmy: 59-900 Zgorzelec  Jędrzychowice 113

Oferta złożona przez Oferenta  , spełnia wymogi formalne, określone w zaproszeniu do składania ofert i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest cena.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert, kryterium cena – 100%

 

Lp.

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena brutto

1.

ABM Zgorzelec I Sp. z o.o.

59-900 Zgorzelec

Jędrzychowice 113

 

44 767,08zł

 

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu

Krzysztof Polewski

czytaj dalej » na temat: ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA -„Wykonanie podbudowy betonowej do rozbiegu skoku wzwyż na Stadionie Miejskim w Węglińcu”.

ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA -"Dostawa opału na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2020/2021"

Utworzono dnia 31.08.2020

ZUK/13-4.8./WZp/08/2020                                                            

Węgliniec, 26.08.2020r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zawiadamiam, iż postępowanie na

Dostawę opału na potrzeby  Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu

w roku 2020/2021“

zostało unieważnione, zgodnie z pkt. XI postępowaniem

ZUK/13-4.8./WZp/08/2020z dn. 06.08.2020r.

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu

Krzysztof Polewski

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - „Dostawa opału na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2020/2021“

Utworzono dnia 07.08.2020

...

ZUK/13-4.8./WZp/08/2020                                                                              

Węgliniec, dn.06.08.2020r.

DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG  KOMUNALNYCH w WĘGLIŃCU

      przy ul. Partyzantów 8 /siedziba ul. Sikorskiego 40/

 tel.075-7712117, faks 075-7712852 e-mail  zwik@post.pl

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 61/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec

 z dnia 30 czerwca  października 2014 roku w oparciu  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r.  poz. 2164 z późn. zm.)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty na zadanie pn:

„Dostawa opału na potrzeby  Zakładu Usług Komunalnych

w Węglińcu w roku 2020/2021“

I Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest

Dostawa opału na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu.

Załączniki:

1. Wykaz obiektów w 2020/2021r.

2. Formularz oferty

3. Projekt umowy

4. Pełna treść zaproszenia

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu

Krzysztof Polewski
 

 

 

 

 

 

czytaj dalej » na temat: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - „Dostawa opału na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2020/2021“

ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu” Etap 1 Zmiana sposobu ogrzewania budynku. Drugie postępowanie.

Utworzono dnia 07.08.2020

ZUK/10-4.8./Wzp/07/2020

Węgliniec, dnia 07.08.2020r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji

Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu”

Etap 1 Zmiana sposobu ogrzewania budynku.

Drugie postępowanie.

W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  Organizator ogłasza, że

postępowanie zostaje unieważnione ze względu na przekroczenie środków jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje inwestycji.

 

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu

Krzysztof Polewski

czytaj dalej » na temat: ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu” Etap 1 Zmiana sposobu ogrzewania budynku. Drugie postępowanie.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - „Wykonanie podbudowy betonowej do rozbiegu skoku wzwyż na Stadionie Miejskim w Węglińcu”.

Utworzono dnia 31.07.2020

Węgliniec dnia 31.07.2020r.

ZUK/12-4.8./WZp/07/2020

         ( nr  postępowania)

DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH

z siedzibą w WĘGLIŃCU przy ul. Partyzantów 8

TEL. 075-7712117 FAX 075-7712117 E- MAIL  zwik@post.pl

(tel, fax, e- mail)

Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

ZAPRASZA

Do złożenia oferty na zadanie pn. :

„Wykonanie podbudowy betonowej do rozbiegu skoku wzwyż na Stadionie Miejskim w Węglińcu”.

1.  Opis sposobu przygotowania oferty;

1) Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.

2) Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora na piśmie. Istnieje możliwość przekazania oferty faksem na nr 757712117 lub pocztą elektroniczną na adres zwik@post.pl

3) Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie,

4) Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką

5) Oferta ma obejmować całość zamówienia i uwzględniać wszystkie prace obejmujące realizacje zadania.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia jest:

„Wykonanie podbudowy betonowej do rozbiegu skoku wzwyż na Stadionie Miejskim w Węglińcu”

Zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do postępowania.

1) Organizator zastrzega wykonanie robót budowlanych bez możliwości poruszania się sprzętu budowlanego po płycie boiska, poruszanie się po bieżni tylko sprzętem budowlanym do dopuszczalnej masie całkowitej do 12t.

2) Realizacja prac budowlanych  obejmuje także, wszelkie prace towarzyszące związane z realizacją zadania np. wytyczenie , prace przygotowawcze i porządkowe, zabezpieczenie bieżni lekkoatletycznej itp.

3) Podstawą realizacji inwestycji jest załączony przedmiar jest tylko poglądowych zestawieniem zakresu robót, a realizacja robót obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją inwestycji.

 1. Wymagany czas/termin realizacji zamówienia: do cztery miesiące od podpisania umowy nie później niż do 30.09.2020r.
 2. Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował kryterium: 100% cena.
 3. Organizator  nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Oferta ma zawierać:

      1) Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego.

2) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru stanowiącego załącznik do zaproszenia.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena podana w ofercie powinna być ceną  brutto.

8.Miejsce i termin złożenia oferty:

1)  Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora tj:

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu 59-940 Węgliniec ul. Sikorskiego 40

,lub przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF, lub faxem, w terminie  do dnia  

28.08.2020r, do godz. 14,00.

2)  Oferta otrzymana przez Organizatora po terminie podanym w pkt. 8.1. nie będzie rozpatrywana.

3)  Organizator może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną  przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Krzysztof Polewski tel. 600311181

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu

Krzysztof Polewski
 

Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Przedmiar robót

Informacje

Liczba wyświetleń: 27203
Utworzono dnia: 27.02.2018
Dokument wprowadził:
Krzysztof Polewski
Dokument opublikował:
Krzysztof Polewski
Dokument wytworzył:
Krzysztof Polewski
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

Historia publikacji

 • 01.09.2020 11:00, Administrator
  Dodanie dokumentu: ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA -„Wykonanie podbudowy betonowej do rozbiegu skoku wzwyż na Stadionie Miejskim w Węglińcu”.
 • 01.09.2020 10:46, Administrator
  Edycja dokumentu: ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA -"Dostawa opału na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2020/2021"
 • 01.09.2020 10:46, Administrator
  Włączenie widoczności dokumentu: ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA -"Dostawa opału na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2020/2021"