Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

ul. Partyzantów 8, 59-940 Węgliniec

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - „Usługi pocztowe na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w latach 2018-2021.”

ZUK/ 16-4.8/WZp/11/2018                                              

Węgliniec dnia 13.11.2018r.

DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH

WĘGLIŃCU przy ul. Partyzantów 8

TEL. 075-7712117 FAX 075-7712852 e-mail  zwik@post.pl

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt. 8 tejże ustawy)

ZAPRASZA

Do złożenia oferty na zadanie pn. :

„Usługi pocztowe na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w latach 2018-2021.”

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiot zamówienia:

Usługi pocztowe na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w latach 2018-2021 w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w obrocie krajowym i zagranicznym.

CPV – 64.110.000-0 – usługi pocztowe.

2. Organizator przewiduje, dla zapewnienia nieprzerwanego świadczenia usług pocztowych, możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% zamówienia podstawowego. Organizator przewiduje również w ramach zamówień uzupełniających świadczenie usług pocztowych innych niż opisane w przedmiocie zamówienia

(np. przesyłki i paczki o gabarycie B, przesyłki pozaeuropejskie, przesyłki z zadeklarowaną wartością, poczteksy, inne usługi).

3. Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Ustala się następujące warunki płatności.

4.1.Wartość umowy nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy nie będzie waloryzowana w okresie realizacji umowy.

4.2. Ustalone wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku:

a)zmiany stawki podatku VAT na usługi pocztowe;

b)okoliczności, w których ceny określone przez Oferenta w ofercie ulegną obniżeniu w okresie realizacji zamówienia, gdy opłaty pocztowe wynikające ze standardowego cennika lub regulaminu Oferenta będą niższe od cen wynikających w przedłożonej ofercie. Oferent ma obowiązek wówczas stosować względem Organizatora obniżone opłaty pocztowe dla usług, wynikające ze swojego cennika lub regulaminu.

4.3. Oferentowi przysługuje możliwość korzystania z programów rabatowych oferowanych przez  Oferenta w toku realizacji umowy.

4.4. Faktura powinna być adresowana do:

Nabywca : Gmina Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec. NIP - 615-18-08-660

Odbiorca: Zakład Usług Komunalnych   ul. Partyzantów 8,   59-940 Węgliniec.

4.5. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Organizatora na konto Oferenta w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Organizatora.

 

II. Wymagany czas/termin realizacji usługi:

Od  01.12.2018r. do 30.11.2021r.

III. Przy wyborze oferty Organizator  będzie się kierował kryterium:

100% cena

IV. Oferta ma zawierać:

1.Ofertę cenową – wg formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

2.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

V. Warunki udziału w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2.sytuacji ekonomicznej i finansowej;

3.zdolności technicznej lub zawodowej

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:

1.Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w  Węglińcu przy ul. Sikorskiego 40 (I piętro) na piśmie.

Istnieje możliwość przekazania oferty faksem na nr 075-77 12 117 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail zwik@post.pl. W przypadku wyboru drogi e-mailowej należy zeskanować ofertę z podpisem oraz wymaganymi dokumentami i przesłać e-mailem.

3.Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie.

4.Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką

5.Oferta ma obejmować całość zamówienia.

6.Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy Oferenta.

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia  

23.11.2018r, do godz. 11.00.

2. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w pkt. 7.1. nie będzie rozpatrywana.

3.  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną  przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

VIII. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:

Anna Komarzyniec (75) 77 12 117, Krzysztof  Polewski tel. 600 311 181

IX. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Wykaz usług pocztowych w okresie 10.20.17r.-09.2018r.

 

 

Załączniki:

Załacznik nr 2 wykaz usług od 10.2017 - 09.2018

Utworzono dnia 14.11.2018, 14:58

Załącznik nr 1 do druku oferty

Utworzono dnia 14.11.2018, 14:54

Druk oferty

Utworzono dnia 14.11.2018, 14:54

Informacje

Liczba wyświetleń: 68
Utworzono dnia: 14.11.2018
Dokument wprowadził:
Krzysztof Polewski
Dokument opublikował:
Krzysztof Polewski
Dokument wytworzył:
Anna Komarzyniec
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

Historia publikacji

 • 14.11.2018 14:58, Administrator
  Dodanie załącznika: Załacznik nr 2 wykaz usług od 10.2017 - 09.2018
 • 14.11.2018 14:54, Administrator
  Dodanie załącznika: Załącznik nr 1 do druku oferty
 • 14.11.2018 14:54, Administrator
  Dodanie załącznika: Druk oferty