Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

ul. Partyzantów 8, 59-940 Węgliniec

Przejdź do treści

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Zakup i dostawa materiałów do realizacji inwestycji w roku 2019 dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu:

Węgliniec dnia 19.07.2018r.

ZUK/08-4.8.Wzp/7/2019

( nr  postępowania)

DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH

z siedzibą w WĘGLIŃCU przy ul. Partyzantów 8

TEL. 075-7712117 e-mail  zwik@post.pl

(tel, fax, e- mail)

Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

ZAPRASZA

Do złożenia oferty na zadanie pn. :

Zakup i dostawa materiałów do realizacji inwestycji w roku 2019 dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu:

Zadanie 1       „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  ul. Kochanowskiego w Węglińcu”. – materiały.

Zadanie 2       „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  ul. Kochanowskiego w Węglińcu”. – studnie betonowe.

Zadanie 3       „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  ul. Kochanowskiego w Węglińcu”. – przepompownia.

                         Zadanie 4       „Wymiana przyłącza wody do budynku nr 16 w Zielonce”.

                         Zadanie 5       „Budowa sieci wodociągowej ul. Bolesławieckiej w Ruszowie”.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty;

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego na piśmie. Istnieje możliwość przekazania oferty faksem na nr 757712117 lub pocztą elektroniczną na adres zwik@post.pl

3. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie,

4. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką

5. Oferta ma obejmować całość zamówienia.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup i dostawa materiałów do realizacji inwestycji zgodnie z zaproszeniem dla Zadań 1-5

 

Zgodnie z opisem:

 

Zadanie 1 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  ul. Kochanowskiego w Węglińcu”. – materiały.

 

I Sieć wodociągowa

 1. Rura PE 100 SDR 11  DN 90 (odc. 50 m)                                                                 mb 100
 2. Rura PE 100 SDR 11  DN 90 (odc. 6 m)                                                                   mb   36
 3. Mufa PE DN 90 elektrooporowa                                                                             szt.  10
 4. Kolano 90 st. PE DN 90 elektrooporowe                                                              szt.   1
 5. Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 80                                                                       szt.   1
 6. Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona np. Jafar 2111  DN 80               szt.   2
 7. Hydrant nadziemny DN 80  np. Domex HN2S80                                 szt.   1
 8. R-K kołnierzowe na stal DN 80                                                         szt.  2
 9. Skrzynka do zasuw duża PEHD                                                         szt.  2
 10. Tuleja doczołowa PE DN 90 + kołnierz stalowy                                szt.   2
 11. Sztyca teleskopowa do zasuw DN 80-150                                        szt.   2
 12. Kolano żeliwne ze stopą DN 80                                                                               szt.   1
 13. Beton pod skrzynki do zasuw                                                                                  szt.   2

 

II Sieć kanalizacyjna

 1. Rura PE 100 SDR 11  DN 90 (odc. 50 m)                                                                 mb  50
 2. Rura PVC SDR34 DN 200  (odc. 3 m)                                               szt. 30
 3. Rura PVC SDR34 DN 200  (odc. 2 m)                                               szt. 15
 4. Rura PVC SDR34 DN 200  (odc. 1 m)                                               szt.   8
 5. Studzienki kanalizacyjne z tworzywa DN 425 i 600 wg załączonych skanów, wycena dla 1 szt. sT. DN 425 H całk. 1,60 m, st. DN 600 całk. 1,20 m ( załącznik nr. 2 )

 

Zadanie 2       „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  ul. Kochanowskiego w Węglińcu”. – studnie betonowe.

 

Studnie betonowe DN 1000 mm: ST1, ST2, ST3, ST4, ST5, ST6,                   sztk. 6

 

Wykonana z gotowych prefabrykatów. Elementy studzienek łączone za pomocą uszczelek elastomerowych. Wejście z poziomu terenu poprzez właz kanałowy żeliwny z wypełnieniem betonowym kl. D400 zgodny z PN-EN 124:2000. Schematy kinet zgodnie i wys. studni zgodnie z rys. Schematy kinet studni kanalizacyjnych  (załącznik nr 3), Schemat studni betonowej DN 1000 mm. (załącznik nr 4) .

Stosować studnie włazowe z prefabrykowanych elementów betonowych, zgodne z PN-EN 476, PN-EN 10729 i PN-EN 1917 spełniające następujące wymagania:

 beton o wytrzymałości min C35/45 wg PN-EN 206+A1, nasiąkliwości betonu nie większej niż 4% i wodoszczelności W8, mrozoodporności F150, odporności betonu na agresję chemiczną XA1, cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1, szerokość rozwarcia rys do 0,1 mm, wskaźnik w/c nie większy od 0,45, maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach, także w kinecie,

elementy studzienek stanowią:

- dno stanowiące monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej, wyposażone w fabrycznie wykonane: kinetę stanowiącą monolit i otworami wlotowymi i wylotowymi wyposażonymi w przejścia szczelne dla rurociągów przyłączeniowych – wszystko wykonane w jednym cyklu produkcyjnym

- kręgi betonowe tworzące komin i dennice,

- zwieńczenie – zwężka betonowa z otworem na właz ø 600mm,

- pierścienie dystansowe do poziomowania włazu - max ilość pierścieni określona zostanie indywidualnie dla każdej studni tak aby nie przekroczyć max odległości od góry włazu do pierwszego stopnia złazowego studzienki,

- uszczelki do łączenia elementów prefabrykowanych studni.

- elementy łączone na zintegrowane uszczelki (nie dotyczy pierścieni dystansowych), wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spełniające wymagania PN-EN 681-1

-  w ścianach powinny być fabrycznie osadzone podczas prefabrykacji stopnie złazowe zgodne z PN-EN 13101, żeliwne lub stalowe powlekane tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze, powinny być rozmieszczone w pionie w odległości od 250 do 350 mm, a w przypadku stopni pojedynczych w odległości od 270 do 300 mm, w jaskrawym kolorze, wystające minimum 120 mm przed lico ściany, minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5 kN.

- właz żeliwny z wypełnieniem betonowym typu ciężkiego przejazdowy z zamkiem spełniający wymagania normy PN-EN 124:2000, klasy D400 z wentylacją, wysokość i konstrukcja włazu musi być odpowiednia do montażu kostki betonowej wokół włazu,

- pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN 752,

- szczelność studni dla ciśnień wody do 5 m słupa wody.

 

Zadanie 3       „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  ul. Kochanowskiego w Węglińcu”. – przepompownia.

 

Zakup, dostawa i uruchomienie nowej  pompowni ścieków P1 o średnicy komory DN 1500mm wykonaną z polimerobetonu zgodnie z Schematem przepompowni fi 1500 (załącznik nr 5). Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania komory przepompowni z gotowych betonowych elementów prefabrykowanych o parametrach technicznych jak dla studni betonowych w zadaniu nr 2.

 

Wyposażenie pompowni

 

1.

pompa zatapialne do opuszczenia na prowadnicach o Q= 1l/s, H=10m o mocy min. 1,1kW z wirnikiem typu Vortex np. Grunfos do opuszczenia po prowadnicach

Kpl.2

2.

Stopa sprzęgająca wraz z górnym uchwytem prowadnic.

Kpl.2

3.

Orurowanie pompowni z rur ze stali kwasoodpornej 1.4301.

Kpl.1

4.

Zawór zwrotny kulowy np. JAFAR.

Kpl.2

5.

Zasuwa odcinająca miękkouszczelniona np. JAFAR.

Kpl.2

6.

Prowadnice do pomp ze stali kwasoodpornej 1.4301.

Kpl.2

7.

 

Drabinka złazowa z nastopnicami w wykonaniu antypoślizgowym, wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301.

Kpl.1

8.

Pochwyt do drabiny, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301.

Kpl.1

9.

Właz montażowy ze stali kwasoodpornej 1.4301 o wymiarach 800x900.

Kpl.1

10.

Kominek wentylacyjny PVC110.

Kpl.2

11.

Zbiornik przepompowni,

Kpl.1

12.

Przepust kablowy PVC110.

Kpl.1

13.

Sygnalizator poziomu z kablem NIVELCO typ NLN.

Kpl.2

14.

Sonda hydrostatyczna

Kpl.1

15.

Łańcuch do pomp ze stali kwasoodpornej 1.4301.

Kpl.2

16.

Nasada płucząca

Kpl.1

17.

Pomost obsługowy, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301,

Kpl.1

Część elektryczna

 

 

 

1.

Rozdzielnica zasilająco – sterująca.

Szt.1

Wyposażenie rozdzielnicy:

Obudowa szafki z tworzywa sztucznego z podwójnymi drzwiami, wyłącznik główny(sieć/agregat), wyłącznik, przeciwporażeniowy, różnicowoprądowy, przełącznik rodzaju sterowania: automatyczne/ręczne, czujniki kontroli kolejności i asymetrii faz zasilających, liczniki czasu pracy pomp, lampki sygnalizacyjne, amperomierze, przemienność pracy pomp, niejednoczesność rozruchu pomp, niejednoczesność wyłączania pompy, zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe, zabezpieczenie przed sucho biegiem, świetlno-dźwiękowy sygnał alarmowy na szafce –zewnętrzny, gniazdo robocze 400V, gniazdo robocze 230V, gniazdo 24V, gniazdo do podłączenia agregatu, ogrzewanie szafy z termoregulatorem, ogranicznik przepięciowy w obwodzie sterownika, Moduł telemetryczny MT101.

Instalacja alarmowa GSM powiadamiająca użytkownika o zaniku napięcia, otwarciu klapy włazowej przepompowni, rozdzielnicy.

Dostawa przepompowni obejmuje także wpięcie przepompowni do istniejącego monitoringu przepompowni ścieków w Zakładzie Usług Komunalnych w Węglińcu którego dostawca jest Profisystem waz z wizualizacją przepompowni.

 

W cenie należy uwzględnić montaż i uruchomienie przepompowni transport na miejsce wskazane przez zamawiającego.

 

W zakres wykonania nie wchodzi:

- Wykonanie wykopu,

- Płyty dennej,

- Osadzenie zbiornika przepompowni,

- Podłączenie przepompowni do rurociągów tłocznego i grawitacyjnego,

 

Zamówienie będzie realizowane 2 etapowo

Etap 1 dostawa urządzeń

Etap 2 montaż i uruchomienie przepompowni.

 

Oferent udziela 5 letniej gwarancji na działanie przedmiotowej przepompowni z wyłączaniem gwarancji urządzeń określonych przez ich producenta. 

 

 

Zadanie 4       „Wymiana przyłącza wody do budynku nr 16 w Zielonce”.

 

 1. Rura PE 100 SDR 11  DN 90 (odc. 50 m)                              mb 300
 2. Rura PE 100 SDR 11  DN 90 (odc. 6 m)                                 mb   24
 3. Mufa PE DN 90 elektrooporowa                                           szt.  12
 4. Kolano 90 st. PE DN 90 elektrooporowe                              szt.   1
 5. Kolano 45 st. PE DN 90 elektrooporowe                              szt.   6
 6. Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 80                                      szt.   1
 7. Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona np. Jafar 2111  DN 80  szt.   2
 8. Hydrant nadziemny DN 80  np. Domex HN2S80                     szt.   1
 9. R-K kołnierzowe na stal DN 80                                             szt.  2
 10. Skrzynka do zasuw duża PEHD                                              szt.  4
 11. Trójnik PE DN 90 elektrooporowy                                        szt.   2
 12. Tuleja doczołowa PE DN 90 + kołnierz stalowy                    szt.   2
 13.  Mufa redukcyjna PE DN 90x63 elektrooporowa                 szt.   2
 14. Mufa redukcyjna PE DN 63x32 elektrooporowa                  szt.   2
 15. Mufa PE DN 40 GZ 40x6/4                                                   szt.   2
 16. Zasuwa GW DN 40                                                                           szt.   2 
 17. Sztyca teleskopowa do zasuw DN 25-50                               szt.   2
 18. Sztyca teleskopowa do zasuw DN 80-150                             szt.   2
 19. Kolano żeliwne ze stopą DN 80                                            szt.   1
 20. Beton pod skrzynki do zasuw                                                szt.   4

Zadanie 5 „Budowa sieci wodociągowej ul. Bolesławieckiej w Ruszowie”.

 

 1. Rura PE 100 SDR 11  DN 90 (odc. 50 m)                                          mb 50
 2. Rura PE 100 SDR 11  DN 90 (odc. 6 m)                                            mb 24
 3. Mufa PE DN 90 elektrooporowa                                                      szt.   6
 4. Kolano 90 st. PE DN 90 elektrooporowe                                          szt.  1
 5. Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 80                                                  szt.  1
 6. Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona np. Jafar 2111  DN 80    szt.  2
 7. Hydrant nadziemny DN 80  np. Domex HN2S80                              szt.  1
 8. Nawiertko-zasuwa na rurę PE 90 x 32                                             szt.  1
 9. Skrzynka do zasuw duża PEHD                                                         szt.  4
 10. Trójnik PE DN 90 elektrooporowy                                                    szt.  1
 11. Tuleja doczołowa PE DN 90 + kołnierz stalowy                                szt.  2
 12.  Mufa redukcyjna PE DN 90x63 elektrooporowa                             szt.  1
 13. Mufa redukcyjna PE DN 63x32 elektrooporowa                              szt.  1
 14. Mufa PE DN 32 GZ 32x5/4                                                               szt.  1
 15. Zasuwa GW DN 32                                                                                       szt.  1 
 16. Sztyca teleskopowa do zasuw DN 25-50                                          szt.  2
 17. Sztyca teleskopowa do zasuw DN 80-150                                         szt.  2
 18. Kolano żeliwne ze stopą DN 80                                                        szt.  1
 19. Beton pod skrzynki do zasuw                                                            szt.   4

 

3. Wymagania techniczne:

1) Zamówione materiały powinny posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w Polsce oraz potwierdzające spełnienie warunków dopuszczających materiał do realizacji sieci i przyłączy wodnych i kanalizacyjnych.

 

2) Zasuwy - wymagania:

 1. Zasuwy kołnierzowe.
 2. Ciśnienie nominalne min. PN10.
 3. Gładki przelot korpusu zasuwy, bez gniazdka (cylindryczny, niezwężony).
 4. Miękko uszczelniający Klim pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodą pitną.
 5. Korpus i pokrywa wykonana z żeliwa min. GGG-40.
 6. Śruby łączące pokrywę z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A4 opuszczone i zabezpieczone masą zalewową lub połączenia bezgwintowe.
 7. Wrzeciona wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym.
 8. Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (min.2), umiejscowione w mosiężnej tulei uszczelniającej/ nakrętce, wkrętce), współpracującej z polerowaną częścią wrzeciona. Wrzeciono/ trzpień zasuwy o jednakowej średnicy w części uszczelniającej (polerowanej). Niedopuszczalne są rozwiązania z karbami przeznaczonymi do mocowania uszczelnień o-ringowych.
 9. Wrzeciono powinno posiadać niskotarciowe podkładki ślizgowe lub łożysko.
 10. Uszczelnienie w korpusie zasuwy, zabezpieczające przed zanieczyszczeniami z zewnątrz tuleją uszczelniającą (nakrętką, wkrętką) wrzeciona.
 11. Owiercenie kołnierzy PN 10.
 12. Zabezpieczenie antykorozyjne (zewnętrzne i wewnętrzne) poprzez pokrycie żywicą epoksydową, zapewniającą minimalną grubość warstwy 250 µm lub emaliowanie.

3) Hydranty - wymagania

 • Głowica z żeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta żywicą epoksydową + zewnętrzna powłoka proszkowa odporna na promienie UV,
 • Kolumna stalowa ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo + zewnętrzna dwuskładnikowa powłoka poliuretanowa,
 • Stopa z żeliwa sferoidalnego całkowicie pokryta powłoką elastomerową,
 • Wrzeciono ze stali nierdzewnej,
 • Wszystkie pozostałe części wykonane z materiałów odpornych na korozję.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

5. Oferta powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia wraz z kosztami transportu do siedziby Zamawiającego.

6. Zamówione materiały powinny posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w  Polsce oraz potwierdzające spełnienie warunków dopuszczających materiał do realizacji przyłączy wodnych.

7. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia przedmiotu zamówienia w ilości do 20% wartości zamówienia brutto. 

8. Wobec dostarczonych materiałów w wyłączeniem zadania nr. 3 obowiązują terminy gwarancji określone przez producenta.

9. Zamawiający dopuszcza dostawę i fakturowanie częściowe zamówionych materiałów pod warunkiem zgodności dostaw z zestawieniem o którym mowa w pkt. V ppkt. 2 zaproszenia.

10. Zamawiający dopuszcza odstąpienie od realizacji poszczególnych zadań bez podania przyczyny.

11. Miejscem dostawy towaru jest miejsce budowy wskazane przez Zamawiającego lub siedziba Zamawiającego tj. Węgliniec ul. Partyzantów 8.

12. Termin płatności faktur 30 dni od daty odbioru towaru od Oferenta.

 

III. Wymagany czas/termin realizacji usługi:

Zadanie 1        „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  ul. Kochanowskiego w Węglińcu”. – materiały w terminie do 15.09.2019r.

Zadanie 2        „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  ul. Kochanowskiego w Węglińcu”. – studnie betonowe do 15.10.2019r.

Zadanie 3        „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  ul. Kochanowskiego w Węglińcu”. – przepompownia do 15.10.2019r.

Zadanie 4        „Wymiana przyłącza wody do budynku nr 16 w Zielonce” do 15.09.2019r.

Zadanie 5        „Budowa sieci wodociągowej ul. Bolesławieckiej w Ruszowie” do 30.09.2019r.

 

IV. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

100% cena.

V. Oferta ma zawierać:

 1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego.
 2. Zestawienie w formie tabelarycznej  cen jednostkowych i wartości ogólnej poszczególnych materiałów netto i brutto zgodnie z zaproszeniem z podziałem na poszczególne zadania.

V. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

            1. Cena podana w ofercie powinna być ceną brutto.

 

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

1.  Ofertę należy złożyć w biurze Zamawiającego tj: Węgliniec ul. Sikorskiego 40   I piętro, w terminie do dnia  

12.08.2019r, do godz. 14.00.

2. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w pkt. 7.1. nie będzie rozpatrywana.

3.  Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną  przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

 

VIII. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Marian Basiński 606 764 953, Krzysztof Polewski tel. 600 311 181

 

 

 

 

……………………………………

                                                                              (podpis pracownika merytorycznego)

 

 

Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Rys techn. Studni z tworzywa 2 rys DN 425 i DN 600
 3. Schematy kinet studni kanalizacyjnych 
 4. Schemat studni betonowej DN 1000 mm.
 5. Schematem przepompowni fi 1500

Załączniki:

Informacje

Liczba wyświetleń: 779
Utworzono dnia: 22.07.2019
Dokument wprowadził:
Krzysztof Polewski
Dokument opublikował:
Krzysztof Polewski
Dokument wytworzył:
Krzysztof Polewski
Podmiot udostępniający informację:
Zakład usług Komunalnych w Węglińcu

Historia publikacji

 • 22.07.2019 12:36, Administrator
  Edycja dokumentu: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Zakup i dostawa materiałów do realizacji inwestycji w roku 2019 dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu:
 • 22.07.2019 12:36, Administrator
  Dodanie załącznika: Załączik nr 2 Schemat studni DN 425
 • 22.07.2019 12:35, Administrator
  Usunięcie załącznika: Załączik nr 2 Schemat studni DN 425