Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

ul. Partyzantów 8, 59-940 Węgliniec

Przejdź do treści

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Węgliniec

Węgliniec dnia 25.07.2018r.

ZUK/14-4.8./WZp/08/2018

         ( nr  postępowania)

DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH

z siedzibą w WĘGLIŃCU przy ul. Partyzantów 8

TEL. 075-7712117 FAX 075-7712117 E- MAIL  zwik@post.pl

(tel, fax, e- mail)

Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

ZAPRASZA

Do złożenia oferty na zadanie pn. :

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Węgliniec:

Zadanie 1. Budowa sieci wodociągowej ul. Kochanowskiego w Węglińcu.

Zadanie 2. Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Kochanowskiego w Węglińcu.

Zadanie 3. Wymiana sieci wodociągowej ul. Daszyńskiego w Węglińcu.

Zadanie 4 Wymiana sieci kanalizacyjnej ul. Wojska Polskiego w Węglińcu

Zadanie 5. Wymiana przyłącza wodociągowego do budynku nr 16 w Zielonce

1.  Opis sposobu przygotowania oferty;

Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora na piśmie. Istnieje możliwość przekazania oferty faksem na nr 757712117 lub pocztą elektroniczną na adres zwik@post.pl

Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie,

Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką

Oferta ma obejmować całość zamówienia.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Przedmiotem  zamówienia jest dla:

Zadania 1. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej ul. Kochanowskiego w  celu zapewnienia dostawy wody i ochrony p. poż. w obrębie działki 168/15 obręb ewidencyjny Węgliniec z wyłączeniem przyłączy. Projektowana długość sieci około 135mb. (w załączeniu szkic poglądowy projektowanej sieci załącznik 2).

Zadanie 2. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy istniejącej sieci Kanalizacyjnej ul. Kochanowskiego w  celu zapewnienia odbioru ścieków  w obrębie działek 168/15, 168/14, 175/1, 176, 178/19, 178/18 obręb ewidencyjny Węgliniec z wyłączeniem przyłączy. Projektowana długość sieci około 190mb z możliwością lokalizacji lokalnej przepompowni ścieków na działce 168/14. (w załączeniu szkic poglądowy projektowanej sieci załącznik 2).

Zadanie nr 1 i 2 można wykonywać łącznie w ramach jednej dokumentacji.

Zadanie 3. Wykonanie dokumentacji wymiany sieci wodociągowej ul. Daszyńskiego w Węglińcu o długości ok. 330mb  wraz z przyłączami do budynków 21sztuk oraz zapewnieniem ochrony p.poż. Sieć zlokalizowana jest w działce nr 138 obręb ew. Węgliniec.

Zadanie 4.  Wykonanie dokumentacji wymiany sieci kanalizacyjnej ul. Wojska Polskiego Węglińcu o długości ok. 270mb  wraz z przyłączami do budynków 6 sztuk oraz wpustami kanalizacji deszczowej w drodze z wpięciem do ul. Sikorskiego  Sieć zlokalizowana jest w działce nr 53, 35, 109/2 obręb ew. Węgliniec. Kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót powinny być wykonane w dwóch etapach od ul. Kościuszki do ul. Karola Wojtyły i od ul. Karola Wojtyły do ul. Sikorskiego.

Zadanie 5. Wymiana przyłącza wodociągowego do budynku nr 16 w Zielonce zlokalizowanego na działce 1479/40, Przyłącze należy zlokalizować w działkach 1479/63, 1479/66. Długość przyłącza wodociągowego ok. 360mb.

2.2. Dokumentacje techniczne powinny zawierać

- projekt budowlany i wykonawczy wraz z projektami branżowymi, w tym projekt organizacji ruchu.

- wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót

- wykonaniu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

Dokumentacje należy wykonać w pięciu egzemplarzach, oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF,  część  kosztorysowa dodatkowo w formacie ath.

2.3. Wykonanie dokumentacji technicznych powinno obejmować:

- uzyskanie niezbędnych map uzgodnień i pozwoleń w tym uwarunkowań technicznych i środowiskowych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót i rozpoczęcia robót budowlanych.

- wykonanie i uzgodnienie zastępczej organizacji ruchu zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi realizacji robót.

- uzyskanie opinii w zakresie konserwatora zabytków ze względu na lokalizacje inwestycji w strefach ochrony konserwatorskiej i archeologicznej

- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, zatwierdzenia organizacji ruchu.

3. Wymagany czas/termin realizacji zamówienia 14.12.2018r.

4. Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował kryterium: 100% cena.

5. Organizator dopuszcza składanie ofert częściowych.

6. Oferta ma zawierać:

Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego.

7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:   

Cena podana w ofercie powinna być ceną  brutto.

8.Miejsce i termin złożenia oferty:

8.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora tj: Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu 59-940 Węgliniec ul. Sikorskiego 40 ,lub przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF, lub faxem, w terminie  do dnia  

14.08.2018r, do godz. 14,00.

8.2 Oferta otrzymana przez Organizatora po terminie podanym w pkt. 8.1. nie będzie rozpatrywana.

8.3 Organizator może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną  przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Marian Basiński tel. 606764953 , Krzysztof Polewski tel. 600311181

Dyrektor Zakładu usług Komunalnych w Weglińcu

Krzysztof Polewski

Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Mapy określające lokalizacje inwestycji zadanie 1-2.

Załączniki:

Informacje

Liczba wyświetleń: 885
Utworzono dnia: 25.07.2018
Dokument wprowadził:
Krzysztof Polewski
Dokument opublikował:
Krzysztof Polewski
Dokument wytworzył:
Krzysztof Polewski
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

Historia publikacji

 • 25.07.2018 13:56, Administrator
  Edycja dokumentu: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Węgliniec
 • 25.07.2018 13:54, Administrator
  Dodanie załącznika: Mapy określające lokalizacje inwestycji dla zadania 1-2
 • 25.07.2018 13:53, Administrator
  Dodanie załącznika: Formularz oferty