Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

ul. Partyzantów 8, 59-940 Węgliniec

Przejdź do treści

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY -Przebudowa studni S4 wraz z wymianą sieci wodnej oraz kabla zasilającego pomiędzy SUW w Węglińcu a studnią S4.

Węgliniec dnia 05.07.2018r.

ZUK/12- 4.8./WZp/07/2018

         ( nr  postępowania)

DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH

z siedzibą w WĘGLIŃCU przy ul. Partyzantów 8

TEL. 075-7712117, FAX 075-7712117, E- MAIL  zwik@post.pl

Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

ZAPRASZA

Do złożenia oferty na zadanie pn. :

Przebudowa studni S4 wraz z wymianą sieci wodnej oraz kabla zasilającego pomiędzy SUW w Węglińcu a studnią S4.

1.  Opis sposobu przygotowania oferty;

Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora na piśmie. Istnieje możliwość przekazania oferty faksem na nr 757712117 lub pocztą elektroniczną na adres zwik@post.pl

Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie,

Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką

Oferta ma obejmować całość zamówienia i uwzględniać wszystkie prace obejmujące realizacje zadania.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Przedmiotem  zamówienia jest:

Przebudowa studni S4 wraz z wymianą sieci wodnej oraz kabla zasilającego pomiędzy SUW w Węglińcu a studnią S4.

Przebudowa obejmuje:

1.) Wymianę istniejącej sieci wodociągowej w istniejącym przebiegu o przekroju fi 100 na rurę PE100 SDR17 DN110. o długości ok 190mb zlokalizowanej na działkach 310/183 i 269/204 obręb ewidencyjny Węgliniec

2.) Wymianę istniejących kabli zasilających i sterowniczych w istniejącym przebiegu na kable  

yKYektmY-4x2,5mm2, YKY 5x2,5mm2, YKY 4x10mm2 . o długości ok 190mb zlokalizowanej na działkach 310/183 i 269/204 obręb ewidencyjny Węgliniec zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym załącznik do postępowania.

3.) Przebudowę istniejącej studni głębinowej S4 wraz z wykonaniem ogrodzenia oraz zagospodarowania terenu zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym załącznik do postępowania.

4.) Uzyskanie zgłoszenia robót nie wymagającego pozwolenia na budowę na przedmiotowy zakres robót określony w pkt. 2.1.1-3, oraz dopełnienia wszelkich formalności niezbędnych do realizacji zadania wynikających w Ustawy prawo budowlane w tym obsługi geodezyjnej oraz wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

 

2.2. Przebudowa studni S4 jest drugim etapem realizacji inwestycji przebudowy SUW w Węglińcu Organizator posiada kompletną dokumentacje technologiczną, projekt budowlany dla przedmiotowej inwestycji z wyłączeniem zakresu robót o którym mowa w pkt. 2.1.1.

2.3. Orientacyjny zakres robót obrazują przedmiary robót stanowiące załącznik do postepowania i stanowią one poglądowy zakres robót niezbędny do realizacji zadania.

2.4. Oferent zobowiązany jest do przygotowania i realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawą prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 z późn. zmianami).

 1. Wymagany czas/termin realizacji zamówienia: do 14.12.2018r.
 2. Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował kryterium: 100% cena.
 3. Organizator  nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Oferta ma zawierać:

   -  Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego.

   - Szczegółową wycenę robót zawierającą wykaz zaproponowanych urządzeń i materiałów użytych podczas realizacji inwestycji.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena podana w ofercie powinna być ceną  brutto.

8.Miejsce i termin złożenia oferty:

8.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora tj:

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu 59-940 Węgliniec ul. Sikorskiego 40

,lub przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF, lub faxem, w terminie  do dnia  

20.07.2018r, do godz. 14,00.

8.2 Oferta otrzymana przez Organizatora po terminie podanym w pkt. 8.1. nie będzie rozpatrywana.

8.3 Organizator może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną  przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Marian Basiński tel. 606764953 , Krzysztof Polewski tel. 600311181

 

Dyrektor Zkałdu Usług Komunalnych w Węglińcu

mgr inż. Krzysztof Polewski
 

Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Załącznik projekt budowlany „Przebudowy studni S4”.
 3. Specyfikacje techniczne
 4. Przedmiar robót branża wodociągowa.
 5. Przedmiar robót elektryczna
 6. Przedmiar robót przebudowa studni S4

 

 

 

Załączniki:

Informacje

Liczba wyświetleń: 845
Utworzono dnia: 05.07.2018
Dokument wprowadził:
Krzysztof Polewski
Dokument opublikował:
Krzysztof Polewski
Dokument wytworzył:
Krzysztof Polewski
Podmiot udostępniający informację:
Zakład usług Komunalnych w Węglincu

Historia publikacji

 • 05.07.2018 12:51, Administrator
  Edycja dokumentu: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY -Przebudowa studni S4 wraz z wymianą sieci wodnej oraz kabla zasilającego pomiędzy SUW w Węglińcu a studnią S4.
 • 05.07.2018 12:48, Administrator
  Edycja dokumentu: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY -Przebudowa studni S4 wraz z wymianą sieci wodnej oraz kabla zasilającego pomiędzy SUW w Węglińcu a studnią S4.
 • 05.07.2018 12:47, Administrator
  Dodanie załącznika: Zał.6 - Przedmiar robót przebudowa studni S4