Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

ul. Partyzantów 8, 59-940 Węgliniec

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERTY - Budowa sieci wodociągowej ul. Łużycka w Ruszowie – Etap I

Zamawiający:

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

ul. Partyzantów 8 59-940 WĘGLINIEC

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1)
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze. zm)

(Wariant I - brak negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy pzp)
nazwa zamówienia:

 

Budowa sieci wodociągowej ul. Łużycka w Ruszowie – Etap I

 

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu  

Krzysztof Polewski

 

 

 

Węgliniec 12.08.2021r.

 

Rozdział 1. DANE OGÓLNE

 1. Podstawa prawna

Użyte w niniejszej specyfikacji słowo "Ustawa" bez bliższego określenia oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. 2019 ze. zm.).

W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ww. „Ustawy".

 1. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 2 ust. 1 pkt 1 oraz art. 275 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. 2019 ze. zm.).
 2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji warunków zamówienia:
 • Ustawa z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. 2019 ze. zm.).;
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415);
 • Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 202lr. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. 2019 ze. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.)
 1. Informacje dotyczące miejsca publikacji ogłoszenia
 1. Ustalenia odnośnie zapisu dat

Wszelkie daty umieszczone w niniejszej specyfikacji, pisane są w systemie: dzień/miesiąc/rok

Rozdział 2. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEI ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA, (ART. 281 UST. 1 PKT L USTAWY PZP)

Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zakład Usług Komunalnych

ul. Partyzantów 8

59-940 Węgliniec

NIP: 615 – 10 – 06 - 481 REGON: 230291143

Numer telefonu, adres poczty elektronicznej

numer telefonu: +48 75 77 11 117

adres poczty elektronicznej (e-mail): zwik@post.pl

strona internetowa prowadzonego postępowania: http://www.zukwegliniec.pl/

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na ePUAP.

Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

Zarejestrowanie i utrzymanie konta na ePUAP oraz korzystanie z tego konta jest bezpłatne.

Rozdział 3. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  (ART. 281 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP)

Strona internetowa: http://www.zukwegliniec.pl/

Rozdział 4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (ART. 281 UST. I PKT 3 USTAWY PZP)

Zamówienie udzielone zostanie w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), oraz zgodnie z wymogami SWZ.

Rozdział 5. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI (ART. 281 UST. 1 PKT 4 USTAWY PZP)

Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzenia negocjacji tj. stosując WARIANT I - zgodnie z art 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.).

Rozdział 6. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, (ART. 281 UST. 1 PKT  5 USTAWY PZP)

Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej DN 160 wraz z infrastruktura techniczną o długości 685 mb w pasie drogi powiatowej nr 2405D ul. Łużycka w Ruszowie – Etap I, zgodnie z dokumentacją zawierającą:

 1. Dokumentację techniczną
 2.  Przedmiar robót, który jest dokumentem wtórnym do projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów zadania
 3. Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót

2. Zakres robót obejmuje m.in.:

 1. roboty drogowe rozbiórkowe
 2. roboty ziemne – wykopy i przewierty
 3. węzły
 4. roboty ziemne – zasypki
 5. roboty drogowe odbudowy
 6. obsługa geodezyjna
 7. inwentaryzacja powykonawcza
 8. opracowanie tymczasowego projektu organizacji ruchu
 9. pełnienie funkcji kierownika budowy.

3. Roboty należy przeprowadzić metodą bez wykopową w oparciu o projekt organizacji ruchu

3.W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany, we własnym  zakresie i na własny koszt, do:

1)zapewnienie tymczasowej organizacji ruchu;

2)uzyskanie zgody na prowadzenie robót od zarządcy drogi

3)na terenach położonych w strefie ochrony archeologicznej i konserwatorskiej – poniesienie kosztów związanych ze zgłoszeniem właściwym służbom rozpoczęcia robót ziemnych;

4) prowadzenia robót zgodnie z obowiązującym prawem, w tym między innymi z ustawą z dn. 16.04.2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 roku poz. 1614). Biorąc pod uwagę konieczność dbałości o cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz różnych form ochrony przyrody, należy zwrócić uwagę na działania polegające na organizacji dostaw, lokalizację i organizację pl. magazynowego budowy. Prace budowlane należy prowadzić z uwzględnieniem m.in. potrzeb i biologii gatunków chronionych. Wszelkie prace ograniczające dostęp danego gatunku do miejsc jego regularnego występowania i rozrodu należy traktować, jako niszczenie miejsc lęgowych i schronień ( oprac. http://www.nfosigw.gov.pl);

5) oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu (obejmujące też poruszanie się po terenie budowy) ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób;

6) rozwiązania kwestii poboru wody  i energii elektrycznej;

7) uporządkowania terenu po zakończeniu budowy;

8) dokonania wywozu gruzu i innych materiałów rozbiórkowych oraz odpadów. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z utylizacją odpadów, przekazaniem i transportem odpadów  na składowisko;

Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień - Nazwy i Kody CPV:

przedmiot główny:

45.10.00.00 – 8 – przygotowanie terenu pod budowę

45.23.13.00 – 8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków         

Rozdział 7. OPIS CZĘŚCI  ZAMÓWIENIA (ART. 281 UST. 2 PKT  4 USTAWY PZP)

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

Powody niedokonania podziału zamówienia na części [art. 91 ust. 2 ustawy pzp]:

Zamówienie jest zbyt małe by zasadne było jego dzielenie na części.

Zamówienie nie ogranicza udziału w nim małych i średnich przedsiębiorstw.

Podzielenie zamówienia na część spowodowuje jego zbyt duże rozdrobnienie co mogło by zniechęcić do udziału w nim przedsiębiorców.

Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.

Rozdział 8. INFORMACIE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH (ART. 281 UST. 2 PKT 6 USTAWY PZP)

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Rozdział 9. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (ART. 281 UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP)

Termin zakończenia realizacji zamówienia w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Rozdział 10. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY (ART. 281 UST. 1 PKT 7 USTAWY PZP)

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej o której mowa w art. 311 ustawy pzp. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia, o których mowa w art. 442 ustawy pzp.

Rozdział 11. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU, KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ, (ART. 281 UST. 1 PKT 8 USTAWY PZP)

 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się wyłącznie w języku polskim.
 2. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja warunków zamówienia (SWZ), jest oznaczone znakiem: ZUK.271.4.2021.ZP Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
 3. Informacje ogólne
  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących narzędzi:

Identyfikator adresata: ZUKwegliniec/domyslna

 • poczty elektronicznej: zwik@post.pl
  1. Zamawiający wyznacza do kontaktu z wykonawcami osoby wskazane w rozdziale 13 SWZ.
  2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
  3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz w Regulaminie ePUAP.
  4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i „Formularz do komunikacji" wynosi 150 MB.
  5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
  6. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik nr 10 do niniejszej SWZ.
  7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania w załączniku nr 10 do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
 1. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert).
  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
  2. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zwik@post.pl
  3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 4.2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
  4. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, [art. 61 ust 1 ustawy pzp]
  5. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana, [art. 61 ust 1 ustawy pzp]
  6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z regulaminami korzystania z EPUAP oraz miniPortalu.

Rozdział 12. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 i ART. 69. (ART. 281 UST. 1 PKT 9 USTAWY PZP)

Nie dotyczy.

(Nie zachodzą sytuacje o których mowa w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy pzp.)

Rozdział 13. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI (ART. 281 UST. 1 PKT 10 USTAWY PZP)

Zamawiający wskazuje następujące osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami:

 • sprawy merytoryczne w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

Krzysztof Polewski, telefon kontaktowy: +48 75 77 11 117

w godz. 800-1400 (poniedziałek-piątek)

 • w zakresie dotyczącym spraw proceduralnych:

Barbara Czapiewska , telefon kontaktowy: +48 75 77 11 435 wew. 39

w godz. 800-1400 (poniedziałek-piątek)

ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal/

Rozdział 14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. (ART.281 UST. 1 PKT 11 USTAWY PZP)

 1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert [art. 307 ust 1 ustawy pzp]. tj. do dnia 25.09.2021 r.
 2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni [art 307 ust 2 ustawy pzp].
 3. Przedłużenie terminu związania ofertą o którym mowa w pkt. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą [art 307 ust 3 ustawy pzp].

Rozdział 15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT (ART. 281 UST. 1 PKT 12 USTAWY PZP)

Złożenie oferty

 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
 2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika", dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
 4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913], wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
 5.  Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w Rozdziale 15 pkt 3.1 SWZ w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę
 6. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
 7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku"

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika" dostępnej na miniPortalu

 1. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
 2. Oferta musi być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
 3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych np.: .pdf (zalecane) bądź innych rekomendowanych formatów np. .doc, .xls., .jpg .jpeg, i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę umocowaną do działania w imieniu wykonawcy. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcja użytkownika systemu miniPortal-ePUAP.

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum przy wykorzystaniu jednego z rekomendowanych formatów kompresjo (np.: .zip, ,7Z).

 1. Jeżeli wykonawca pakuje/kompresuje dokumenty np.: w plik ZIP, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
 1. Uwagi dotyczące postaci składanych dokumentów:
  1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2.2. przez dokument elektroniczny lub oświadczenie należy rozumieć dokument/oświadczenie

wytworzony/e w postaci elektronicznej, zapisany/e w formacie danych np. .pdf (zalecany format) bądź innym rekomendowanym formatem np. .doc, .xls., .jpg .jpeg, i oraz podpisany/e kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (np.: dokument pełnomocnictwa przygotowany w formie elektronicznej, zapisany

w formacie danych np.: .pdf, a następnie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy),

 1. przez elektroniczną kopię dokumentu lub oświadczenia należy rozumieć oryginalny dokument w formie pisemnej, który zeskanowano do pliku w formacie danych np.: .pdf, a następnie podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (np.: dokument pełnomocnictwa sporządzony w formie pisemnej i podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy, który został zeskanowany do pliku w formacie np.: .pdf i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez notariusza),
 2. w przypadku składania większej liczby elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń, wszystkie zeskanowane dokumenty można skompresować do jednego pliku archiwum (np.: zip, .7Z), a następnie skompresowany plik podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 3. W przypadku składania większej liczby dokumentów elektronicznych i oświadczeń oraz elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń wszystkie dokumenty można skompresować do jednego pliku archiwum (np.: zip, .7Z), a następnie skompresowany plik podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Złożony w ten sposób podpis będzie potwierdzał zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów znajdujących się w skompresowanym pliku. Należy przy tym pamiętać, że wszystkie dokumenty elektroniczne lub oświadczenia znajdujące się w skompresowanym pliku muszą być przygotowane w sposób opisany w pkt. 2.2.
 4. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np.: osobistym i kwalifikowalnym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
 5. Zamawiający, zgodnie z §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (Dz.U. z 2017r. poz. 1320] w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego jako:

> Dokument w formacie ,,.pdf’ zaleca się podpisywać formatem PAdES;

> Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,.pdf', wtedy należy użyć formatu XAdES.

 1. W przypadku podpisu jakiegokolwiek dokumentu kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym formatu XAdES (zewnętrzny podpis), niezbędne jest by prócz podpisywanego dokumentu był do niego dołączony również plik z tym podpisem.
 2. Zamawiający zaleca aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
 3. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
 4. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpisaniu wymaganym podpisem. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoznaczne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
 5. jeżeli oferta zawiera elementy niejawne zastrzeżone przez wykonawcę, wówczas zamawiający zaleca wykonawcy by w katalogu głównym został utworzony podkatalog o nazwie: CZĘŚĆ NIEJAWNA, zawierający wszelkie zastrzeżone przez wykonawcę dokumenty (pliki) oraz podkatalog o nazwie: CZĘŚĆ JAWNA, zawierający wszystkie pozostałe dokumenty (pliki).
 6. Przed wysłaniem oferty, wykonawca dokonuje jednokrotnego zaszyfrowania, przygotowanego wcześniej i spakowanego do formatu np.: zip, .7Z katalogu plików (formularz oferty + wymagane załączniki). W katalogu tym winny znaleźć się odpowiednio nazwane i podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wymagane dokumenty (pliki).
 7. Oferta przed wysłaniem, winna być zaszyfrowana z pomocą specjalnej opcji/usługi oferowanej przez miniPortal - zgodnie z Instrukcja użytkownika systemu miniPortal-ePUAP.
 1. Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
  1. OŚWIADCZENIA WSTĘPNE [art. 125 ust 1 ustawy pzp].
   1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ,
 • w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa ich pełnomocnik.
  1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art 108 ust 1 pkt 1 -

6 i art 109 ust 1, pkt 4, ustawy pzp - którego wzór stanowo załącznik nr 3 do SWZ.

 • w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia składa każdy w wykonawców.

Uwaga: Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa wyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby [art. 125 ust 5 ustawy pzp].

 1. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY [art. 118 ust 3 ustawy pzp]. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności [art. 118 ust 4 ustawy pzp].:

 1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
 2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
 3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą

Uwaga: Dokument ma być złożony wraz z ofertą tylko w sytuacji gdy wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu.

 1. OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZELENIE ZAMÓWIENIA (konsorcjum, spółka cywilna itp.)
 1. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy [art. 117 ust. 4 ustawy pzp] - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
 2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane, [art. 117 ust. 2 ustawy pzp]
 3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, [art. 117 ust. 3 ustawy pzp]

Uwaga: Oświadczenie ma być złożone wraz z ofertą (jeżeli dotyczy). Oświadczenie ma być podpisane przez każdego w wykonawców występujących wspólnie.

 1. PEŁNOMOCNICTWA

Mają być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy):

 1. w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy,
 2. w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - pełnomocnictwo może być sporządzone wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.
  1. INNE DOKUMENTY
 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty - którego wzór stanowi załącznik nr 1

do SWZ.

 1. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez wykonawcę (kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa - patrz: pkt. 3.4 ppkt a) SWZ, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
 2. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
  1. Wymagane oświadczenia wskazane w pkt. 3.1 SWZ powinny być złożone przez każdego wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie.
  2. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 stawy pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy [art. 117 ust. 4 ustawy pzp] - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
  3. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia - patrz: pkt. 3.4 ppkt b) SWZ. Dokument lub dokumenty zawierający ustanowienie Pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 7 do SWZ) musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego Pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego Pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty! zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Do dokumentu flub dokumentów! zawierającego ustanowienie Pełnomocnika należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania wykonawców w chwili udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, ze zm.) albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. [tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 584, ze zm.).

Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniana przez upełnomocnionego.

 1. Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
 1. Dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
 2. Dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
  1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w Rozdziale 24 pkt. 3 SWZ. w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenia wskazane w Rozdziale 15 pkt. 3.1.2 SWZ zawierające informacje dotyczące tych podmiotów.
  2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem.
  3. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie Pełnomocnika tych wykonawców.
 1. Informacje zastrzeżone w ofercie - tajemnica przedsiębiorstwa:
  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. (art. 18 ust 1 ustawy pzp]
  2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019r. poz. 1010 i 1649], jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy pzp. [art. 18 ust 3 ustawy pzp]
  3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL119 z04.05.2016, str.l, z późn. zm.10)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie, [art. 18 ust 6 usta wy pzp]
  4. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie budzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [Dz.U. z 2019r. poz. 1010 i 1649]. Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zawartych w szczególności w oświadczeniach, wyjaśnieniach i dokumentach składanych przez wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych informacji oraz wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno nastąpić przed upływem terminu do złożenia przez wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień.
 2. Wymogi formalne dotyczące przygotowania oferty:
  1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę [art. 218 ust. 1 ustawy pzp].
  2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia [art. 218 ust. 2 ustawy pzp].
  3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim [art. 20 ust. 2 ustawy pzp].
  4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
  5. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
  6. Oferta oraz oświadczenie muszą być czytelne.
  7. Przy sporządzaniu ofert należy zachować zasadę pisemności przy czym przez „pisemność" należy rozumieć sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, [art. 7 ust 16 ustawy pzp]
  8. Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty zapisane w formacie np. .pdf, (zalecany format) podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  9. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez wykonawcę tj. osobę (osoby) reprezentującą(e) wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną(e) do reprezentowania wykonawcy.
  10. Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, elektroniczne kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby.
  11. Do formularza dołączyć należy prawidłowo wypełnione dokumenty, załączniki i oświadczenia wymagane zapisami niniejszej SWZ.
  12. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.
  13. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę.
  14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
  15. Wykonawca może dokonać zmiany bądź wycofania złożonej oferty. W celu skutecznego przeprowadzenia tej czynności wykonawca musi za pomocą przewidzianego formularza (na ePUAP lub miniPortalu) wysłać do zamawiającego stosowne oświadczenie, które potwierdzać będzie wolę wykonawcy w zakresie czy to wycofania oferty, czy to jej zmiany, wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie osoby podpisującej oświadczenie do wycofanie/zmiany oferty w imieniu wykonawcy. Pismo to winno być podpisane za pomocą kwalifikowalnego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

Uwaga: Wycofanie złożonej uprzednio oferty rozumiane jest jako wycofanie całości zaszyfrowanego archiwum, a więc zawierającego wszystkie zawarte w nim pliki tj. ofertę, pełnomocnictwa, oświadczenia itp. Taka sytuacja powoduje konieczność stworzenia nowego pliku archiwum w formacie np.: zip, .7Z które będzie zawierało wszystkie pliki jakie wykonawca zobligowany jest złożyć w terminie składania ofert, a więc zarówno te których treść uległa zmianie (np. ze względu na zmianę treści SWZ przez Zamawiającego), jak i te, które nie zostały zmienione. Zamawiający nie może mieć wglądu w treść archiwum, co do którego wykonawca wyraził wolę zmiany.

Rozdział 16. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT (AR T. 281 UST. I PKT 13 USTAWY PZP)

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy przygotować oraz złożyć zgodnie z wytycznymi opisanymi w rozdziale 15 SWZ.
 2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
 3. Ofertę należy złożyć w terminie: do dnia 27.08.2021 do godz. 1000 (dzień/miesiąc/rok) dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu:

Nazwa adresata: Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

Identyfikator adresata: /ZUKwegliniec/domyslna

 1. Oferty może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert [art. 218 ust. 1 ustawy pzp).
 2. Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.
 3. Do upływy terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę [art. 218 ust. 2 ustawy pzp).
 4. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie składania ofert [art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp).
 5. Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

Rozdział 17. TERMIN OTWARCIA OFERT (ART. 281 UST. 1 PKT 14 USTAWY PZP)

 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu: 27.08.2021r. o godz. 1200 (dzień/miesiąc/rok) Miejsce: Zakład Usług Komunalnych przy ul. Partyzantów 8 w Węglińcu.
 2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
 3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia [art. 222 ust 4 ustawy pzp].
 4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: (art. 222 ust. 5 ustawy pzp).
 1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach

Rozdział 18. PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 USTAWY PZP (ART. 281 UST. 1 PKT 15 USTAWY PZP)

OBLIGATORYJNE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA.

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: [art. 108 ust 1 ustawy pzp]
  1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a)udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b)handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c)o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie,

d)finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e)o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f)powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769],

g)przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h)o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

 1. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki współce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza współce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp;
 2. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 3. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 4. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski
 5. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust 1 ustawy pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane winny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Rozdział 19. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1 USTAWY

PZP (ART. 281 UST. 2 PKT 1 USTAWY PZP)

 1. „FAKULTATYWNE" PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć wykonawcę [art. 109 ust 1 ustawy pzp]:

 1. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
 1. DZIAŁANIA WYKONAWCY MAJĄCE ZAPOBIEC JEGO WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA - ŚRODKI NAPRAWCZE - PROCEDURA „SELF-CLEANING" [art. 110 ustawy pzp]
  1. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
  2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
   1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
   2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
   3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
 1. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
 2. zreorganizował personel,
 3. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
 4. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
 5. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
  1. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy pzp, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

Rozdział 20. SPOSÓB OBLICZENIA CENY, (ART.  281 UST. 1 PKT 16 USTAWY PZP)

 1. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
 2. Cena oferty powinna zostać wyliczona przez wykonawcę w oparciu o całkowity zakres prac przedstawiony w opisie przedmiotu zamówienia. Uznaje się, że cena oferty w całości pokrywa wynagrodzenie wykonawcy.
 3. Wykonawca ma obowiązek podać w formularzu oferty, ryczałtową cenę za realizację całości zamówienia.
 4. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT pozostaje w gestii wykonawcy, który zobowiązany jest przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm).
 5. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć, [art. 225 ust 1 ustawy pzp]
 6. W ofercie, o której mowa powyżej, wykonawca ma obowiązek [art. 225 ust 2 ustawy pzp]:
  1. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
  2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
  3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
  4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie zwiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
 7. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
 8. Ceny podane w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę opisaną w § 9 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (...), (tj. Dz. U. Nr 95, poz. 798). Zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku należy dokonać zgodnie z zasadą, że końcówkę poniżej 0,5 grosza należy pominąć, a końcówkę 0,5 grosza i wyższą należy zaokrąglić do 1 grosza.
 9. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia wynikające bezpośrednio z SWZ, opisu przedmiotu zamówienia oraz koszty wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia a nie wymienionych w dokumentach, których wykonanie jest konieczne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.
 10. W przypadku pominięcia przez wykonawcę przy wycenie jakiegokolwiek elementu zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu, wykonawcy nie przysługują względem zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
 11. Zamawiający wyklucza możliwość wysuwania przez wykonawcę roszczeń pod jego adresem z uwagi na błędne skalkulowanie ceny.
 12. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w obliczeniu ceny ofertowej obciążają wyłącznie wykonawcę niniejszego zamówienia. W związku z czym wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę.
 13. Cenę traktować należy jako stałą i niezmienną z wyjątkiem sytuacji zmiany stawki podatku VAT
 14. Przed złożeniem oferty, wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z przedmiotem oraz zakresem zamówienia. Na wykonawcy przystępującym do postępowania ciąży obowiązek dokonania niezbędnych sprawdzeń, wyliczeń, ekspertyz w celu zapewnienia jednoznaczności składanej oferty zarówno w zakresie cenowo-przedmiotowym, jak również odnośnie terminu realizacji.

Rozdział 21. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT (ART: 281 UST. 1 PKT 17 USTAWY PZP)

Cena (koszt) - waga kryterium 60%.

W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane zostaną punkty według wzoru: C=(C min : C oferty ) ×  60, gdzie Cmin oznacza najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, a Coferty cenę badanej oferty.

Długość okresu gwarancji i rękojmi – waga kryterium 40%

Ocena oferty dla kryterium gwarancji jakości:

Gwarancja w miesiącach

Liczba punktów

36 miesięcy

0 pkt

48 miesięcy

20 pkt

60 miesiące

40 pkt

 

Kryterium gwarancji i rękojmi na całość zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie  zadeklarowanego w formularzu ofertowym okresu gwarancji i rękojmi.

Najkrótszy możliwy okres gwarancji i rękojmi wymagany przez zamawiającego to 36 miesięcy liczonych od daty ostatecznego odbioru robót, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru protokołu końcowego.

Maksymalną liczbę punktów jaką można uzyskać w tym kryterium to 40 punktów.

Jeżeli wykonawca wpisze okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 36 miesięcy lub dłuższy niż 60 miesięcy to przygotuje ofertę niezgodnie z SIWZ co skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku nie wypełnienia w formularzu ofertowym stosownej rubryki zamawiający uzna, że wykonawca deklaruje najkrótszy tj. 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi.

Okres gwarancji i rękojmi będzie liczony od dnia następującego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.

 1. Dokonując ostatecznej oceny danej oferty, zamawiający zsumuje oceny cząstkowe uzyskane przez tę ofertę w ramach poszczególnych kryteriów:

gdzie:

P - suma punktów (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)

P1 - ilość punktów w kryterium „CENA”

P2 - ilość punktów w kryterium „GWARANCJA I RĘKOJMIA "

 1. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą łączną ilość punktów.

Rozdział 22. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, (ART. 281 UST. 1 PKT 18 USTAWY PZP)

 1. Zamawiający zawiera umowę z sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art 577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
 3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
 4. Wykonawca o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 4 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
 5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, [art. 59 ustawy pzp]
 6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców albo unieważnić postępowanie.

Rozdział 23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ I PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY.(ART. 281 UST. 1 PKT 1 9 USTAWY PZP)

 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale (Dział IX ustawy pzp) przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, [art. 505 ust 1 ustawy pzp]
 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
 3. Środkami ochrony prawnej są:
 1. odwołanie (Dział IX, Rozdział 2 ustawy pzp)
 2. skarga do sądu (Dział IX, Rozdział 3 ustawy pzp)
 1. Odwołanie przysługuje na [art. 513 ustawy pzp]:
 1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
 3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
 1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. [art. 514 ust 1 ustawy pzp]
 2. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, [art. 514 ust 2 ustawy pzp]
 3. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. [art. 514 ust 3 ustawy pzp]

Rozdział 24. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ART. 281 UST. 2 PKT 2 USTAWY PZP)

 1. 0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1. Nie podlegają wykluczeniu
  2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszym SWZ.
 2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenia zamówienia, spełnienia warunki udziału w postępowaniu dotyczących [art. 112 ust 2 ustawy pzp]\
  1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym [art. 113 ustawy pzp]:

Opis spełnienia warunków:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków w postępowaniu.

 1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika z odrębnych przepisów [art. 114 ustawy pzp]:

Opis spełnienia warunków:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków w postępowaniu.

 1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej [art. 115 ustawy pzp]:

Opis spełnienia warunków:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków w postępowaniu.

 1. Zdolności technicznej lub zawodowej [art. 116 ustawy pzp]:

Opis spełnienia warunków:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:

2.4.1.wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z należytą starannością oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego co najmniej jedno  zamówienie o wartości minimum 150 000,00 zł brutto w zakresie budowy sieci wodociągowej

W przypadku wykazania kilku robót za kwoty mniejsze niż wymagana, kwoty wynikające z poświadczeń/referencji nie będą sumowane w celu potwierdzenia spełnienia postawionego warunku.

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania robót w ramach wymaganego warunku wiedzy i doświadczenia.

Warunek ten ma być spełniony:

-samodzielnie przez wykonawcę, lub

-przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy swoją wiedze i doświadczenie i który zrealizuje te roboty budowlane ,lub

-w przypadku wykonawców wspólnych - samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.

Uwagi:

1.jeżeli wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), zamawiający nie dopuszcza by wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

2.Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót budowlanych od wymaganych przez zamawiającego.

3.W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

2.4.2.wykaże, że dysponuje co najmniej:

a) jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831);

b) jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r., poz. 831);

c) jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r., poz. 831);

Uwagi:

1.Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

2.W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.

3.Osoba ta musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) i - jeżeli jest to wymagane- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

4.Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie

WAŻNE:

 • Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy winne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia [art. 116 ust. 2 ustawy pzp].
 • jeżeli wykonawca powołuje sią na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz:

- o którym mowa w rozdziale 25 pkt. 2.1 SWZ, dotyczy robót budowlanych faktycznie przez niego wykonanych;

 1. Powoływanie się na zasoby innych podmiotów (podmiotów trzecich)
  1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, [art. 118 ust 1 ustawy pzp]
  2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów informacji w oświadczeniach wymienionych w Rozdziale 15, pkt 3.1 SWZ (załączniki nr 2 i 3 do SWZ).
  3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do SWZ [art. 118 ust 3 ustawy pzp]
  4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust 3 ustawy pzp, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: [art. 118 ust 4 ustawy pzp]
 1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
 2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
 3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
  1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, [art. 118 ust 2 ustawy pzp]
  2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy pzp, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy, [art. 119 ustawy pzp]
  3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. [art. 120 ustawy pzp]
  4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, [art. 122 ustawy pzp]
  5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, [art. 122 ustawy pzp]

Rozdział 25. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH (ART. 124 USTAWY PZP (ART. 281 UST. 2 PKT 3 USTAWY PZP)

 

 1. Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz na potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 2. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. [art. 274 ust. 1 ustawy pzp]:
  1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,  daty i  miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z  załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane  zostały wykonane należycie,  przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli z Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Wykaz należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

W przedmiotowym wykazie robót wykonawca winien wskazać informacje w zakresie określonym w warunkach z Rozdziału 24 pkt. 2.4.1 SWZ.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. dokument ten/ dokumenty te składa przynajmniej jeden z wykonawców.

 1. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług , kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

W przedmiotowym wykazie osób wykonawca winien wskazać informacje w zakresie określonym w warunkach z rozdziału 24 pkt. 2.4.2 SWZ.

Do wykazu można dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień tj. decyzję o nadaniu wymaganych uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej Izby Zawodowej

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten/ dokumenty te składa przynajmniej jeden z wykonawców.

 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [na podstawie art. 108 i 109 ustawy pzp], zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. [art. 274 ust. 1 ustawy pzp]:
  1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru sądowego lub z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie (jeśli dotyczy).

1.jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118   ustawy pzp, zamawiający  żąda  od           wykonawcy przedstawienia    wyżej   wymienionych podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów, potwierdzających że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

2.Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem udostępniającym zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia wyżej   wymienionych podmiotowych            środków dowodowych dotyczących tych podwykonawców, potwierdzających że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania.

UWAGA:

 1. Zamawiający informuje, że jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia, [art. 274 ust. 2 ustawy pzp].
 2. jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia [art. 274 ust. 3 ustawy pzp].
 3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków, [art. 274 ust. 4 ustawy pzp].
 4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia:
 1. podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność [art. 127 ust. 2 ustawy pzp].
 2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca dostarczył dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów [§13 rozp. o którym mowa w art. 128 ust. 6 ustawy pzp].
 1. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w §13 ust. 1 rozp. o którym mowa w art. 128 ust. 6 ustawy pzp, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
 2. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ww. rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy pzp.
 3. Dokumenty potwierdzające braku podstaw wykluczenia wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
  1. Zamiast:
   1. odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w Rozdziale 25 ust. 3 pkt 3.1 SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat, lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b)nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Dokument ten, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. [§3 ust. 2 rozp. o którym mowa w art. 128 ust. 6 ustawy pzp]

 1. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis §3 ust 2 rozp. o którym mowa w art. 128 ust 6 ustawy pzp stosuje się.
 2. W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia z postępowania, o której mowa w art 109 ust 1 pkt 1 ustawy pzp, zamawiający może żądać dodatkowego dokumentu wystawionego w kraju, w którym wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzającego, że wykonawca nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat, lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Przepisy §3 ust 2 i 3 rozp. o którym mowa w art 128 ust 6 ustawy pzp stosuje się.

Rozdział 26. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH. O KTÓRYCH MOWA WART. 95 USTAWY PZP (ART. 281 UST. 2 PKT 7 USTAWY PZP)

 1. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.il. z 2019r. poz. 1040,1043 i 1495). [art 95 ust. 1 ustawy pzp]:
  1. rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności trakcie realizacji zamówienia:
   1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia objętych zakresem zamówienia wskazanym w Rozdziale 6 SWZ

Powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących obsługę geodezyjną oraz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. projektantów poszczególnych branż,

sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób:

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w Rozdziale 6 SWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia:

> oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

 1. uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań.

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób

jest w szczególności do:

 • żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 • żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
 • przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

Uwaga: wymogi odnośnie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, znajdują odniesienie także do dalszych Podwykonawców.

Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących wskazane w Rozdziale 6 SWZ czynności, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w Rozdziale 6 SWZ czynności.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Rozdział 27. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA WART. 96 UST. 2 PKT2 USTAWYPZP FART. 281 UST. 2 PKT 8 USTAWY PZP)

Nie dotyczy.

Rozdział 28. INFORMACJE O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94 USTAWY PZP (ART. 281 UST. 2 PKT 9 USTAWY PZP)

Nie dotyczy.

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców o których mowa w art. 94 ustawy pzp.

Rozdział 29. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM (ART. 281 UST. 2 PKT IO USTAWY PZP)

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział 30. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH. O KTÓRYCH MOWA W ART.214 UST. 1 PKT 7 1 8 USTAWY PZP. JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ (ART. 281 UST. 2 PKT 11 USTAWY PZP)

 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7   ustawy Pzp o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego
 2. Zamówienia te będą mogły zostać udzielone gdy będzie to korzystne dla Zamawiającego  lub zajdzie potrzeba ich wykonania. Ponadto zamówienia te będą mogły zostać udzielone po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych na sfinansowanie zamówienia.

Rozdział 31. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZjI

LOKALNE! LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA. O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 USTAWY PZP. IEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ALBO WYMAGA ZŁOŻENIA OFERTY PO ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTÓW (ART. 281 UST. 2 PKT 12 USTAWY PZP)

Zamawiający nie wymaga odbycia przez wykonawcą wizji lokalnej.

Zamawiający nie wymaga sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.

Rozdział 32. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W IAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONEROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ. JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH (ART. 281 UST. 2 PKT 13 USTAWY PZP)

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
 2. Wszelkie rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

Rozdział 33. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUIE ICH ZWROT (ART. 281 UST. 2 PKT 14 USTAWY PZP)

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art 261 ustawy pzp.

Rozdział 34. INFORMACJE O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘKLUCZOWYCH ZADAŃ. JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUIE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121 USTAWY PZP (ART. 281 UST. 2 PKT 15 USTAWY PZP)

 1. Informacje o obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie [art 60 ustawy pzp].:
  1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących zamówień na roboty budowlane.
 2. Informacje o zastrzeżeniu obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań [art. 121 ustawy pzp].:
  1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących zamówień na roboty budowlane.

Rozdział 35. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWA. JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUIE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ (ART. 281 UST. 2 PKT 16 USTAWY PZP)

Zamawiający nie przewiduje  zawarcia umowy ramowej

Rozdział 36. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCH ELEKTRONICZNE! WRAZ Z INFORMACTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 230 USTAWY PZP. FEŻELI ZAMAWIAIĄCY PRZEWIDUIE AUKCIĘ ELEKTRONICZNĄ (ART. 281 UST. 2 PKT 17 USTAWY PZP)

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozdział 37. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓWELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY. W SYTUACII OKREŚLONE! W ART. 93 USTAWY PZP (ART. 281 UST. 2 PKT 18 USTAWYPZP)

 1. Zamawiający nie wymaga dołączenia katalogu elektronicznego do składanej oferty, [art 93 ust 1 pkt3 ustawy pzp]
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia katalogu elektronicznego do składanej oferty. [art. 93 ust 1 pkt3 ustawy pzp]
 3. Przez katalog elektroniczny, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp, należy rozumieć wykaz zamawianych produktów, robót budowlanych lub usług sporządzony przez wykonawcę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w formacie nadającym się do zautomatyzowanego przetwarzania danych. Katalog elektroniczny może w szczególności zawierać opisy i zdjęcia produktów, robót budowlanych lub usług oraz informacje ocenach, [art. 93 ust 2 ustawy pzp]
 4. Do ofert składanych w postaci katalogu elektronicznego mogą być załączone dokumenty lub oświadczenia uzupełniające ofertę, [art. 93 ust 3 ustawy pzp]

Rozdział 38. /NFORMACIE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. IEŻELI ZAMAWIAIĄCY IE PRZEWIDUIE (ART. 281 UST. 2 PKT 19 USTAWY PZP)

 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie, nie później niż w dniu podpisania umowy (przed jej podpisaniem).
 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:

- pieniądzu,

- poręczeniach   bankowych   lub   poręczeniach  spółdzielczej   kasy  oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy  z   dnia   9   listopada   2000r.   o   utworzeniu   Polskiej   Agencji      Rozwoju Przedsiębiorczości.

3.     W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

a) w pieniądzu odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 11 8382 0001 2618 1826 2000 0010 z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy ZUK. 271.4.2021.ZP”.

b) w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, dokument zabezpieczenia należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu, pokój nr 18, ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec. Dokument ten zostanie przekazany do depozytu u Głównego Księgowego Budżetu Gminy.

4.   W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy w terminie do 2 dni przed planowanym terminem podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. Dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi obejmować odpowiedzialność Gwaranta w zakresie:

-        100 % zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, w okresie od dnia zawarcia umowy,

-        30 % wysokości zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

Dokument   zabezpieczenia   należytego   wykonania   umowy   nie    może    ograniczać odpowiedzialności Gwaranta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpiecza wszelkiego rodzaju roszczenia Zamawiającego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę oraz wszelkiego rodzaju roszczenia Zamawiającego wynikające z przepisów o rękojmi za wady.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy służy w szczególności pokryciu roszczeń o zapłatę:

 1. odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 kc),
 2. kary umownej (art. 483 § 1 kc),
 3. odszkodowania z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy wzajemnej (art. 491 § 1 kc),
 4. odszkodowania z  tytułu  niemożności  świadczenia,  za którą wykonawca ponosi odpowiedzialność (art. 493 § 1 kc),
 5. odszkodowania z tytułu szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania z umowy wzajemnej (art. 494 kc),

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie roszczeń z tytułu rękojmi służy w szczególności pokryciu roszczeń :

 1. o obniżenie ceny w przypadku stwierdzenia wad (art. 560 § 1 kc),
 2. o naprawienie szkody wynikłej z opóźnienia polegającego na świadczeniu wadliwych rzeczy oznaczonych co do gatunku (art. 561 § 1 kc),
 3. o naprawienie szkody poniesionej wskutek istnienia wady (art. 566 § 1 kc),
 4. o zwrot ceny, gdy z powodu wady prawnej kupujący był zmuszony wydać rzecz osobie trzeciej (art. 575 kc).

UWAGA!!! W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji/poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty zabezpieczenia nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez potwierdzania tych okoliczności. Treść gwarancji/poręczenia nie może ograniczać bezwarunkowości gwarancji/ poręczenia, a w szczególności nie może zawierać zapisów, że żądanie zapłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy powinno być przekazane za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, który potwierdzi, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.

Rozdział 39. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ. ZMIANY TREŚCI SWZ

 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, , kierując swoje zapytania do zamawiającego na adres e-mail: zwik@post.pl lub na skrzynkę ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/ nazwa adresata: Gmina Węgliniec, Identyfikator adresata: /aen5554yth/skrytka
 2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

> na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert [art. 284 ust 2 ustawy pzp]

 1. jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy pzp, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. [art. 284 ust 3 ustawy pzp]
 2. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy pzp, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. [art. 284 ust 4 ustawy pzp]
 3. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w art. 284 ust. 4 ustawy pzp, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. [art. 284 ust 5 ustawy pzp]
 4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na 280 ust. 2 i 3 ustawy pzp, przekazuje wykonawcom, którym udostępnił SWZ. [art. 284 ust 6 ustawy pzp]
 5. Zamawiający nie przewiduje zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. [art 285 ustawy pzp]
 6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. [art. 286 ust. 1 ustawy pzp]
 7. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie. [art. 286 ust. 3 ustawy pzp]
 8. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została udostępniona SWZ. [art. 286 ust. 5 ustawy pzp]
 9. Informację o przedłużonym terminie składania ofert zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy pzp. [art. 286 ust. 6 ustawy pzp]
 10. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, [art. 286 ust. 7 ustawy pzp]
 11. jeżeli zmiana dotyczy części SWZ, które nie zostały udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 280 ust. 2 i 3 ustawy pzp, dokonaną zmianę treści SWZ przekazuje w inny sposób wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, [art. 286 ust. 9 ustawy pzp]
 12. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, zmawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy pzp [art. 286 ust. 9 ustawy pzp]

Rozdział 40. CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO PO DOKONANIU OTWARCIA OFERT.

1. Żądanie złożenia, uzupełnienia lub poprawienia podmiotowych środków dowodowych

 1.  Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia [art. 222 ust. 4 ustawy pzp];
 2.  Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: [art. 222 ust. 5 ustawy pzp]
 • nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte:
 • ceny lub kosztach zawartych w ofertach.
 1. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że [art. 128 ust. 1 ustawy pzp]:
 1. wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
 2. zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
 1. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy pzp, aktualne na dzień ich złożenia [art. 128 ust. 2 ustawy pzp].
 2. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu [art. 128 ust. 4 pzp).

2.Wyjaśnienia dotyczące złożonych ofert, zasady poprawiania ofert przez zamawiającego

 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 i art. 187 ustawy pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, [art. 223 ust. 1 ustawy pzp].
 2. Zamawiający poprawia w ofercie [art. 223 ust. 2 ustawy pzp]:
 • oczywiste omyłki pisarskie,
 • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. Za oczywistą omyłkę pisarską uznaje się:
 • widoczną mylną pisownie wyrazu;
 • ewidentny błąd gramatyczny;
 • niezamierzone opuszczenie wyrazu bądź jego części;
 • ewidentny błąd rzeczowy;
 • rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie, uznając za prawidłową cenę wynikającą z dokonanych działań matematycznych służących wyliczeniu ceny.
  1. W przypadku, o którym mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki [art. 223 ust. 3 ustawy pzp].
  2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli [art. 226 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy pzp]:
 • zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
 • wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp.
 1. Oferty o takiej samej cenie lub koszcie, oferty dodatkowe
  1. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. [art. 248 ust. 1 ustawy pzp].
  2. jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, [art. 248 ust. 2 ustawy pzp].
  3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w art. 248 ust. 2 ustawy pzp, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. [art. 248 ust. 3 ustawy pzp].
  4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach, [art. 251 ustawy pzp]
 2. Wyjaśnienia dotyczące ceny wskazanej w ofercie. Badanie rażąco niskiej ceny
  1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych, [art. 224 ust. 1 ustawy pzp]
  2. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od [art. 224 ust. 2 ustawy pzp]:

> wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen

wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy pzp, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 224 ust. 1 ustawy pzp, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; [art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy pzp]

> wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 224 ust.l ustawy pzp. [art. 224 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp]

 1. Wyjaśnienia, o których mowa w art. 224 ust. 1 ustawy pzp, mogą dotyczyć w szczególności [art. 224 ust. 3 ustawy pzp]:
 • zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy;
 • wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych z realizacją robót budowlanych;
 • oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę;
 • zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018r. poz. 2177oraz z 2019r. poz. 1564] lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie;
 • zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 • zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
 • zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;
 • wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy.
  1. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, zamawiający jest obowiązany żądać wyjaśnień, o których mowa w art. 224 ust.l ustawy pzp, co najmniej w zakresie określonym w art. 224 ust. 3 pkt 4 i 6 ustawy pzp. [art. 224 ust. 4 ustawy pzp]
  2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. ]art. 224 ust. 5 ustawy pzp]
  3. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu, [art. 224 ust. 6 ustawy pzp]
 1. Doliczenie do ceny podawanej w ofercie kwoty podatku o towarów i usług
  1. jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018r. poz. 2174, z późn. zm.], dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć, [art. 225 ust. 1 ustawy pzp]
  2. W ofercie, o której mowa w art. 225 ust. 1 ustawy pzp, wykonawca ma obowiązek: [art. 225 ust. 2 ustawy pzp]
 • poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
 • wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 • wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
 • wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie zwiedzą wykonawcy, Wykluczenie wykonawcy.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę wobec którego zajdą okoliczności wskazane w Rozdziale 18 SWZ (Podstawy i przesłanki wykluczenia).

 1. Odrzucenie oferty.

Zamawiający odrzuca ofertę w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek z przesłanek określonych w art. 226 ust. 1 ustawy pzp.

 1. Obowiązki informacyjne zamawiającego, publikacja informacji
  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o: [art. 253 ust. 1 ustawy pzp]
 • wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 • wykonawcach, których oferty zostały odrzucone - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
  1. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, [art. 253 ust. 2 ustawy pzp]
  2. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w art. 253 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym, [art. 253 ust. 3 ustawy pzp]
 1. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach określonych w art. 255 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym [art. 310 ust. ustawy pzp]

Rozdział 41. PODWYKONAWCY

Szczegółowe zapisy odnośnie Podwykonawstwa, zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.

Rozdział 42. KLAUZULA INFORMACYJNA WS. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1], dalej „RODO", informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu;
 • Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres: zwik@post.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZUK.271.4.2021.ZP prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art 18 oraz art 74 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. 2019 ze. zm.) dalej „ustawa Pzp";
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art 78 ust 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (art 78 ust 4 ustawy pzp),
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

> nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw

Rozdział 43. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu [zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy pzp)

Załącznik nr 3: Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania [zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy pzp)

Załącznik nr 4: Wzór umowy

Załącznik nr 5: Wykaz wykonanych robót budowlanych

Załącznik nr 6: Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 7: Pełnomocnictwo - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcjum, spółka cywilna itp.) (wzór)

Zalącznik nr 8: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy pzp)

Załaczik nr 9: Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy pzp)

Załącznik nr 10 Identyfikator postępowania

 

Wyżej wymienione załączniki stanowią integralną część niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

 

 

 

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Utworzono dnia 12.08.2021, 12:24

Ogłoszenie

Utworzono dnia 12.08.2021, 12:12

Projekt organizacji ruchu

Utworzono dnia 12.08.2021, 12:13

Projekt budowlany

Utworzono dnia 12.08.2021, 12:13

Przedmiar robót

Utworzono dnia 12.08.2021, 12:14

STWiORB

Utworzono dnia 12.08.2021, 12:14

Zał. nr 1 oferta

Utworzono dnia 12.08.2021, 12:16

Zał. nr 2 Oświadczenie dotyczace spełnienia warunków udziału

Utworzono dnia 12.08.2021, 12:18

Zał nr 3 Oświadczenie dotyczące warunków wykluczenia

Utworzono dnia 12.08.2021, 12:18

Zał nr 4 Wzór umowy

Utworzono dnia 12.08.2021, 12:19

Zał nr 5 Wykaz wykonywanych robót

Utworzono dnia 12.08.2021, 12:19

Zał nr 6 Wykaz osób

Utworzono dnia 12.08.2021, 12:20

Zał nr 7 Pełnomocnictwo - w przypadku wykonawców wspólnie ubegajacych sie o udzielenie zamówienia

Utworzono dnia 12.08.2021, 12:21

Zał nr 8 Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby

Utworzono dnia 12.08.2021, 12:22

Zał nr 9 Oswiadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Utworzono dnia 12.08.2021, 12:22

Zał. 10 Identyfikator zamówienia

Utworzono dnia 12.08.2021, 12:23

Informacje

Liczba wyświetleń: 234
Utworzono dnia: 12.08.2021
Dokument wprowadził:
Krzysztof Polewski
Dokument opublikował:
Krzysztof Polewski
Dokument wytworzył:
Barbara Czapiewska
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

Historia publikacji

 • 12.08.2021 12:27, Administrator
  Edycja dokumentu: ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERTY - Budowa sieci wodociągowej ul. Łużycka w Ruszowie – Etap I
 • 12.08.2021 12:24, Administrator
  Dodanie załącznika: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • 12.08.2021 12:23, Administrator
  Dodanie załącznika: Zał. 10 Identyfikator zamówienia