• logozuk4b.jpg

Gmina

ROZTRZYGNIECIE POSTEPOWANIA - "Zakup i dostawa i montaż agregatu prądotwórczego na SUW w Ruszowie o mocy 130kVA".

 

ZUK/5.4-8/09/2015                                                                          

Węgliniec, dnia 07.10.2015r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Zakup i dostawa i montaż agregatu prądotwórczego na SUW w Ruszowie

o mocy 130kVA”

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych-wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro(art.4 pkt.8 tejże ustawy)

Organizator zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Na Zadanie 1 - Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 130kVA wyposażony w elektroniczny regulator napięcia prądnicy, elektroniczny regulator obrotów silnika, wyłącznik główny i awaryjny.

Zakup i dostawa wyrzutni automatycznej powietrza wyposażonej w żaluzje i przepustnice.

Zakup i dostawa automatycznej czerpni powietrza wyposażonej w siłownik, przepustnice, żaluzji. Montaż podłączenie i rozruch agregatu na SUW w Ruszowie wraz w wpięciem w istniejący układ zasilania za pośrednictwem ręcznego przełącznika sieć/agregat PRZK 4160prod. SPAMEL znajdującego się w pomieszczeniu agregatu. Przeszkolenie pracowników Organizator z bieżącej obsługi i konserwacji urządzenia, oraz

Na Zadanie 2.Koszt niezbędnych przeglądów i serwisu niezbędnego do prawidłowego utrzymania urządzenia przez okres 2 lat od czasu montażu urządzenia. Udzielenie gwarancji 24 miesiące od dnia pozytywnego odbioru urządzenia, za najkorzystniejszą Organizator uznał ofertę złożoną przez firmę FINCO Energia Andrzej Muckała, 05-804 Pruszków ul. Kowalska 6.

Oferta złożona przez w/w Oferenta spełnia wymogi formalne, określone w zaproszeniu do składania ofert i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium jakim jest cena i termin realizacji.

FINCO Energia Andrzej Muckała, 05-804 Pruszków ul. Kowalska 6 zaoferowała najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zadania 1 - 59778,00 zł brutto i zadania 2 - 6150,00 zł brutto.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert z punktacją przyznaną ofertom w kryterium:

Cena 100% , Waga Zadania: 80% Zadanie 1, 20% Zadanie 2.

Lp.

 

Nazwa firmy

 

Siedziba firmy

Kryterium:

cena – 100%,

Waga Zadania

Zadanie1. 80%

Zadanie 2. 20%

1.

FINCO Energia

Andrzej Muckała

05-804 Pruszków

ul.Kowalska 6

100 %

2.

 

 

FAST GROUP Sp. z o.o.

00-391 Warszawa

Al. 3 Maja 12

Oddział w Gliwicach

44/121 Gliwice

Ul. J.Słowackiego 3

 

59,60%

 Dyrektor ZUK Węgliniec

Informacje