• logozuk4b.jpg

Gmina

ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci przesyłowej wodociągowej łączącej Ujęcie Wody w Węglińcu z Ujęciem Wody w Zielonce i z miejscowością Czerwona Woda

 

ZUK/02.4-8/03/2015                                                                         

Węgliniec, dnia 25.03.2015r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r.

poz 907 z późn.zm.) Organizator zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Na Zadanie 1 - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci przesyłowej wodociągowej łączącej Ujęcie Wody w Węglińcu z Ujęciem Wody w Zielonce wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót, za najkorzystniejszą Organizator uznał ofertę złożoną przez firmę GT INSTAL Agnieszka Orkusz 52-116 Wrocław –Iwiny

ul. Słoneczna 7.

Oferta złożona przez w/w Oferenta spełnia wymogi formalne, określone w zaproszeniu do składania ofert i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium jakim jest cena i termin realizacji.

Firma GT INSTAL Agnieszka Orkusz ul. Słoneczna 7, 52-116 Wrocław –Iwiny zaoferowała najniższą cenę

za wykonanie przedmiotu zamówienia w najkrótszym terminem jego realizacji tj. 35 900,00 zł w terminie

261 dni.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert z punktacją przyznaną ofertom w kryterium:

cena 80%, termin realizacji 20%

Lp.

 

Nazwa firmy

 

Siedziba firmy

Liczba pkt w kryterium:

cena – 80%,

termin realizacji 20%

1.

Biuro Projektowe SYNTECH

Synowiec i Jusa Sp.k.

58-5800 Jelenia Góra

ul. Urocza 22

67,47

2.

Biuro Inżynierskie „PROJSAN”

mgr inż. Zdzisław Żyłkiewicz

51-124 Wrocław

ul. Jutrosińska 9

38,26

3.

GT INSTAL

Agnieszka Orkusz

52-116 Wrocław -Iwiny

ul. Słoneczna 7

100,00

 

Na Zadanie 2 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci przesyłowej wodociągowej zbiornika retencyjnego i hydroforni na sieci wodociągowej łączącej Ujęcie Wody w Węglińcu z Ujęciem Wody w Zielonce wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót, Organizator uznał ofertę złożoną przez firmę GT INSTAL Agnieszka Orkusz 52-116 Wrocław –Iwiny ul. Słoneczna 7.

Oferta złożona przez w/w Oferenta spełnia wymogi formalne, określone w zaproszeniu do składania ofert i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium jakim jest cena i termin realizacji.

Firma GT INSTAL Agnieszka Orkusz ul. Słoneczna 7, 52-116 Wrocław –Iwiny zaoferowała najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w najkrótszym terminem jego realizacji tj. 34 900,00 zł brutto w terminie 261 dni.

 

            Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert z punktacją przyznaną ofertom w kryterium:

cena 80%, termin realizacji 20%

Lp.

 

Nazwa firmy

 

Siedziba firmy

Liczba pkt w kryterium:

cena – 80%,

termin realizacji 20%

1.

Biuro Projektowe SYNTECH

Synowiec i Jusa Sp.k.

58-5800 Jelenia Góra

ul. Urocza 22

59,82

2.

Biuro Inżynierskie „PROJSAN”

mgr inż. Zdzisław Żyłkiewicz

51-124 Wrocław

ul. Jutrosińska 9

42,25

3.

GT INSTAL

Agnieszka Orkusz

52-116 Wrocław -Iwiny

ul. Słoneczna 7

100,00

Dyrektor ZUK

Informacje