• logozuk4b.jpg

Gmina

ROZTRZYGNIECIE POSTĘPOWANIA - Dostawa opału na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Weglińcu w 2015r.

ZUK/21.4-8/WZp/12/2014                                                               

Węgliniec, dnia 19.12.2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Dostawa opału na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2015”

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania Organizator wybrał ofertę firmy

ARN-POL Sp. z o.o. 59-600 Lwówek Śl., ul. Widokowa 5

Oferta złożona przez Oferentaspełnia wymogi formalne, określone w zaproszeniu do składania ofert i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest cena.

Firma ARN-POL Sp. z o.o. 59-600 Lwówek Śl., ul. Widokowa 5 zaoferowała najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia tj. 63 653,48 zł brutto.

Informacje