• logozuk4b.jpg

Gmina

ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - Wykonanie dokumnetacji projektowej przebudowy budynku biurowo-technicznego na siedzibę Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu

Węgliniec, 29.09.2016r.

ZUK/18-4.8/WZp/09/2016        

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku biurowo-technicznego

na siedzibę Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu.

Zamawiający zawiadamia, że za najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez:

Studio IN Dariusz Dymarek z siedziba w Wrocławiu przy ul. parkowej 42/1

Która oferowała realizacje zadania za kwotę brutto: 

23 001,00zł

Oferta złożona przez Wykonawcę , spełnia wymogi formalne, określone w zaproszeniu do składania ofert i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest cena.

Dyrektor ZUK Węgliniec

mgr inż. Krzysztof Polewski


 

Informacje