• logozuk4b.jpg

Gmina

ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza wody do oczyszczalni ścieków w Węglińcu

Węgliniec, 28.04.2016r.

ZUK/09-4.8./WZp/04/2016

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie pn.:

Wykonanie dokumentacji projektowej " Budowy przyłącza wody do oczyszczalni ścieków w Węglińcu".

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt. 8 tejże ustawy)

W wyniku przeprowadzonego postępowania Organizator wybrał ofertę

firmy GT Instal Agnieszka Orkusz 52-116 Wrocław - Iwiny ul. Słoneczna 7

Oferta złożona przez Oferenta spełnia wymogi formalne, określone w zaproszeniu do składania ofert

i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest cena.

Oferent zaoferowałcenę za wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę tj. 12 902,70 zł brutto.

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Weglińcu

mgr inż. Krzysztof  Polewski

Informacje