• logozuk4b.jpg

Gmina

Regulamin Stadionu Miejskiego w Węglińcu

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu

z nr 3/2013 z dnia 22.04.2013r.

REGULAMIN STADIONU MIEJSKIEGO W WĘGLIŃCU

§1


1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady dostępności i korzystania z obiektu-Stadionu  Miejskiego w Węglińcu.


2. Zarządcą Stadionu Miejskiego w Węglińcu zwanego dalej Stadionem jest Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu z siedzibą w Węglińcu ul. Partyzantów 8 zwanym dalej ZUK.

3. Podczas imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i innych, w tym imprez masowych obowiązują przepisy w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r.(Dz. U. Nr 62, poz. 504) oraz w Ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 217, poz.1280), zwanych dalej ,Imprezami" oraz podczas treningów, zajęć sportowych i rekreacyjnych zwanych dalej "Zajęciami" oprócz postanowień niniejszego Regulaminu obowiązują również regulaminy, opracowane przez ich Organizatorów.

 

§2


 Wejście na teren Stadionu oznacza automatycznie bezwzględną akceptację przepisów zawartych w niniejszym Regulaminie oraz regulaminach obowiązujących podczas Imprez i Zajęć.

 

§3

 

1. Teren Stadionu nie jest powszechnie dostępny.
2. Stadion jest miejscem, w którym organizowane są Imprezy i Zajęcia.
3. Organizatorzy Imprez zobowiązani są przestrzegać wszelkich przepisów regulujących zasady organizacji takich przedsięwzięć, zgodnie z obowiązującymi w danym okresie regulacjami prawnymi.
4. Stadion jest czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach 900-2100.
5. Za bezpieczeństwo podczas Imprez i Zajęć w miejscu i w czasie ich trwania na terenie Stadionu odpowiada Organizator.

6. Za szkody wyrządzone podczas trwania Imprez lub Zajęć odpowiada Organizator.

 

§4


1. Ze względów bezpieczeństwa ilość osób przebywających na terenie Stadionu jest ograniczona. O maksymalnej ilości osób na terenie Stadionu podczas Imprez i Zajęć decyduje ich Organizator.

2. Na terenie Stadionu mogą przebywać wyłącznie osoby wskazane przez Organizatora.
3 . Wszystkie osoby przebywające na terenie Stadionu są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz regulaminu Imprezy lub Zajęć, a ponadto stosować się do poleceń i nakazów służb porządkowych, służb informacyjnych i innych osób wyznaczonych przez Organizatora do zabezpieczenia danej Imprezy.
4. Na terenie Stadionu dozwolone jest poruszanie się jedynie dostępnymi, oznaczonymi ciągami komunikacyjnymi, które nie zostały wyłączone dla ruchu lub zastrzeżone do wyłącznego użytkowania przez obsługę obiektu lub konkretnej Imprezy.
5. Osoby małoletnie do 12 roku życia mogą przebywać na terenie Stadionu tylko pod opieką osoby pełnoletniej.

§5


1. Ze Stadionu korzystać mogą podmioty uprawnione na podstawie zawartej umowy lub zgody ZUK.
2. ZUK odmówi zgody ww. podmiotom na korzystanie ze Stadionu, jeśli rodzaj Imprezy lub Zajęć jak też okoliczności, które mogą wystąpić w związku z Imprezą lub Zajęciami są niezgodne z niniejszym Regulaminem, innymi regulacjami prawnymi, porządkiem społecznym lub przeznaczeniem Stadionu.

3. ZUK odmówi zgody ww. podmiotom na korzystanie ze Stadionu, jeśli warunki atmosferyczne, lub okoliczności, które mogą wystąpić w związku z Imprezą lub Zajęciami mogą spowodować uszkodzenie infrastruktury lub wyposażenia Stadionu.
4. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć do celów komercyjnych na terenie Stadionu może odbywać się tylko i wyłącznie za uprzednią zgodą ZUK.

 

§6


1. Na teren Stadionu zabrania się:
- wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz innych o podobnym działaniu,
- wnoszenia broni wszelkiego rodzaju lub jej atrap,
- wnoszenia przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,
- wnoszenia pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
- wnoszenia butelek i opakowań szklanych.
- wnoszenia fajerwerków, petard i innych przedmiotów pirotechnicznych,
- wnoszenia instrumentów do wytwarzania dźwięku o napędzie mechanicznym,
- używania wskaźników laserowych,
- noszenia tzw. ,,kominiarek" i innych nakryć głowy lub przedmiotów służących do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe, informacyjne lub policję.
2. Niedozwolone przedmioty wnoszone na teren Stadionu zostaną zarekwirowane i oddane do depozytu. Depozyt tworzy organizator imprezy, który po jej zakończeniu niezwłocznie wydaje zatrzymane przedmioty nie podlegające przepadkowi.
3. W razie stwierdzenia posiadania przedmiotu, na którego posiadanie wymagane jest zezwolenie, służby porządkowe mają obowiązek zatrzymania osoby kontrolowanej i przekazania jej policji.

 

§7


Podczas Imprez na terenie Stadionu zakazuje się:
- wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów lub są wyłączone z użytkowania,
- rzucania przedmiotami,
- używania wulgarnego, obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób,
- rozniecania ognia,
- pisania na budynkach, urządzeniach, drogach, ich malowania lub oklejania,
- załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami lub kabinami TOI- TOI,
- śmiecenia,
- stania w sektorach z miejscami przeznaczonymi do siedzenia,
- zasłaniania twarzy lub innego maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe, informacyjne lub policję,
- wywieszania flag, transparentów i przygotowania innych form oprawy meczowej o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych,
- wchodzenia na teren Stadionu innymi drogami, niż wejścia udostępnione,
- zastawiania dojść i dróg dojazdowych do instalacji przeciwpożarowych, tarasowania wytyczonych przejść i wyjść ewakuacyjnych,
- sprzedaży towarów bez zezwolenia ZUK,
- rozdawania ulotek, druków, reklamowania towarów i usług, akwizycji itp.
- przeprowadzania zbiorek pieniężnych bez zgody ZUK,
- wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem imprez tematycznych,
- palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
- spożywania na terenie Stadionu napojów alkoholowych,
- na imprezie masowej, z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka, dozwolona jest sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu – tylko w przypadku uzyskania jednorazowego zezwolenia,
- wchodzenia lub przechodzenia przez budowle, urządzenia i inne obiekty nie przeznaczone do powszechnego użytku (płoty, ogrodzenia, itp.).

§8


1. Podstawą wstępu i pobytu na terenie Stadionu jest:
- dla widzów i uczestników podstawę wstępu określa Organizator.

- dla Organizatorów i osób z obsługi technicznej - identyfikator,
- dla Wystawców - podpisana umowa lub identyfikator,
- dla Dziennikarzy - zaproszenie wydane przez Organizatora oraz legitymacja służbowa,
- dla gości honorowych – identyfikator lub zaproszenie wydane przez Organizatora,
- dla przedstawicieli jednostek kontrolujących -legitymacja służbowa.
2. Każda osoba przebywająca na Stadionie zobowiązana jest do okazania służbie porządkowej lub informacyjnej dokumentu uprawniającego do przebywania podczas Imprezy lub Zajęć.
3. Każda osoba wchodząca na teren Stadionu podczas Imprezy lub Zajęć może zostać poddana kontroli, sprawdzeniu toreb, plecaków, reklamówek itp. pod kątem wnoszenia zabronionych przedmiotów.
4. Osoby nietrzeźwe i osoby stwarzające swoim zachowaniem ryzyko niebezpieczeństwa innych uczestników nie będą wpuszczane na teren Stadionu.
5. Uczestnik Imprezy lub Zajęć ma prawo przebywać na terenie Stadionu w czasie jej trwania, tj. od chwili udostępnienia obiektu Stadionu przez Organizatora do czasu zakończenia.

§9


Zarządca Stadionu nie ponosi odpowiedzialności za zagubione na terenie Stadionu przedmioty, sprzęt i pieniądze.

§10


1. Osoby naruszające porządek publiczny, postanowienia niniejszego Regulaminu i regulaminów Imprez lub Zajęć nie stosujące się do poleceń odpowiednich służb lub których obecność na terenie Stadionu mogłaby z różnych powodów być interpretowana jako źródło zagrożenia dla innych osób, będą usuwane z terenu Stadionu przez służby porządkowe lub uprawniony organ (Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna).
2. Osoby naruszające zasady Regulaminu i porządku prawnego na terenie Stadionu będą pociągnięte do odpowiedzialności karnej, karno-administracyjnej i cywilnej.

§11


Wszelkie skargi oraz wnioski dotyczące służb porządkowych, informacyjnych oraz obsługi i funkcjonowania Stadionu można kierować do Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu i składać w formie pisemnej w sekretariacie Zakładu.

Informacje