Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - „Wymiana rynien w budynku przedszkola w Ruszowie"

Utworzono dnia 15.06.2015

ZUK/05-4.8/WZp/06/2015r.                                                          

     Węgliniec, dn.15.06.2015r.

DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w WĘGLIŃCU

     przy ul. Partyzantów 8 /siedziba ul. Sikorskiego 40/ tel.075-7712117, fax 075-7712852 e-mail zwik@post.p">l 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt. 8 tejże ustawy)zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania 

„Wymiany rynien na budynku przedszkola w Ruszowie“

 1. I.Opis sposobu przygotowania oferty;

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora na piśmie. Istnieje możliwość przekazania oferty faksem na nr 757712117 lub pocztą elektroniczną na adres zwik@post.pl

3. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie,

4. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką

5. Oferta ma obejmować całość zamówienia. 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana rynien i rur spustowych w budynku przedszkola w Ruszowie na rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk.
 2. Organizator załącza do zaproszenia przedmiar robót (załącznik nr 1) który jest szacunkowym określeniem zakresu robót i może nie obejmować wszystkich robót związanych z realizacją zadania.
 3. Oferent udziela Organizatorowi 60 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

III. Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia od 15 lipca 2015 do 15 sierpnia 2015 r. 

IV. Warunki udziału w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej

1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

1.4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

1.5 sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Organizatora z Oferentami

 1. 1.Oświadczenia,   wnioski,  oraz   informacje   Organizator   i   Oferenci przekazują pisemnie, faksem, lub drogą elektroniczną.
 2. 2.Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest Leszek Hawrot

tel. 600 047 576

VI. Opis sposobu przygotowywania ofert:

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora na piśmie. Istnieje możliwość przekazania oferty faksem na nr (75) 77 12 852 lub pocztą elektroniczną w formie skanu dokumentu na adres zwik@post.pl .

3. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

4. Oferta ma obejmować całość zamówienia.

5. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta. 

VII.Opis kryteriów, którymi Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty

 1. 1.Przy wyborze oferty organizator będzie się kierował kryterium:
  1. a)cena – 100 %

VIII. Oferta ma zawierać:

 1. 1.Ofertę cenową – wg formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

1.Cena podana w ofercie powinna być ceną brutto. Całkowitą cenę brutto oferty, za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi wartość zamówienia netto wraz z podatkiem od towaru i usług(VAT).

2. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia

4. Termin płatności za wykonana usługę - 30 dni. 

X. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora, w terminie do dnia       23.06.2015r. do godz. 14:00.
 2. Oferta otrzymana przez Organizatora po terminie podanym w pkt. 1 nie będzie rozpatrywana
 3. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

XI. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

ZAŁĄCZNIKI:

Zał. 1 przedmiar robót

Utworzono dnia 28.02.2018, 08:51

Zał. 2 druk oferty

Utworzono dnia 28.02.2018, 08:51

Zaproszenie do złożenia oferty

Utworzono dnia 28.02.2018, 08:51

Wysokosć cen za wodę i ścieki

od 13 czerwca 2018r.

1m3 wody-5,30 zł

1m3 ścieków-6,44 zł

dla miejscowości Zielonka

1m3 ścieków-4,47 zł

 

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

ul. Partyzantów 8

NIP: 615-10-06-481

Regon: 230291143

e-mail: zwik@post.pl

 

Obsługa interesanta:

Węgliniec Sikorskiego 40

I piętro (ośrodek zdrowia)

 

POGOTOWIE WOD-KAN

600 889 267

 

Biuro administracja:

tel: 75 77 12 117

fax:75 77 12 852

SUW Węgliniec: 75 77 11 373

oczyszczalnia ścieków: 75 77 12 308

 

 Nr konta: 11 8382 0001 2618 1826 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Pieńsku o. Węgliniec

Zegar