Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - „Wykonywanie usług kominiarskich w budynkach należących do zasobów komunalnych administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu w sezonie 2015/2016“

Utworzono dnia 08.06.2015

Węgliniec dnia 08.06.2015r.

ZUK/ 04-4.8./WZp/06/2014.K

DYREKTOR

ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH WĘGLIŃCU przy ul. Partyzantów 8

TEL. 075-7712117 FAX 075-7712852 e-mail zwik@post.pl

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt. 8 tejże ustawy)

 ZAPRASZA 

Do złożenia oferty na zadanie pn. :

„Wykonywanie usług kominiarskich w budynkach należących do zasobów komunalnych administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu w sezonie 2015/2016“

  1. I.Opis sposobu przygotowania oferty;

            1. Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.

            2. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego na piśmie. Istnieje możliwość przekazania oferty faksem na nr 757712117 lub pocztą elektroniczną na adres zwik@post.pl

            3. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie,

            4. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką

            5. Oferta ma obejmować całość zamówienia.

  1. II.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi kominiarskie w zakresie:

a) czyszczenia przewodów kominowych,

b) przeprowadzenia kontroli stanu technicznego przewodów kominowych,            

c) sporządzenie inwentaryzacji przewodów kominowych poszczególnych pomieszczeń budynku,

d) wydawanie opinii pisemnej ustalenia wadliwego działania urządzeń grzewczo-kominowych lub wentylacyjnych.

Zakres usług kominiarskich dotyczących czyszczenia przewodów kominowych obejmuje:

a) wybieranie sadzy z kanałów,

b) wybieranie zanieczyszczeń z otworów spalinowych w trakcie przeprowadzanego przeglądu rocznego mieszkań,

c) sprawdzenie drożności przewodów od pionów kominowych,

d) sprawdzenie stanu technicznego przewodów,

e) sprawdzenie właściwej eksploatacji drzwiczek wyciorowych.

Zakres usług kominiarskich dotyczących kontroli (raz do roku) stanu technicznego przewodów kominowych obejmuje sprawdzenie:

a) przewodów,

b) stanu głowic i nasad kominowych,

c) ciągu w kominie,

d) stanu technicznego przewodów, czopuchów, kanałów, drzwiczek kominowych, wyciorowych, ław kominowych, włazów kominowych

e) prawidłowość podłączeń kominowych.

Zakres inwentaryzacji przewodów kominowych obejmuje:

a) sprawdzenie podłączeń do przewodów dymowych, wentylacyjnych i spalinowych poszczególnych pomieszczeń budynku oraz urządzeń grzewczo-kominowych,

b) wykonanie szkicu podłączeń przewodów kominowych poszczególnych pomieszczeń i urządzeń grzewczo-kominowych,

c) ustalenie przyczyny wadliwego działania urządzenia grzewczo-kominowego.

Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.

III. Wymagany czas/termin realizacji usługi:

Od 01.07.2015r. do 30.06.2016r.

IV. Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował kryterium: 100% cena

 V. Oferta ma zawierać:

  1. 1.Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego.
  2. 2. Wypełniony wykaz budynków do czyszczenia przewodów kominowych w 2016 roku i wykaz budynków do przeglądów kominowych w 2016 roku (zgodnie z załącznikiem nr 2). 

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1)Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

aktualne kwalifikacje mistrza kominiarskiego w rzemiośle kominiarstwa w odniesieniu do

przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia.

3)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4) Wymagane jest, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej oraz ryzyk związanych z wykonywana pracą. 

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia  16.06.2015r, do godz. 10.00.

2. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w pkt. 7.1. nie będzie rozpatrywana.

3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

VIII. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:

Grzegorz Komarnicki (75)77 12 117, Krzysztof Polewski tel. 600311181

ZAŁĄCZNIKI:

Formularz oferty

Utworzono dnia 28.02.2018, 08:49

Obiekty administrowane przez ZUK Węgliniec

Utworzono dnia 28.02.2018, 08:49

Wysokosć cen za wodę i ścieki

od 13 czerwca 2018r.

1m3 wody-5,30 zł

1m3 ścieków-6,44 zł

dla miejscowości Zielonka

1m3 ścieków-4,47 zł

 

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

ul. Partyzantów 8

NIP: 615-10-06-481

Regon: 230291143

e-mail: zwik@post.pl

 

Obsługa interesanta:

Węgliniec Sikorskiego 40

I piętro (ośrodek zdrowia)

 

POGOTOWIE WOD-KAN

600 889 267

 

Biuro administracja:

tel: 75 77 12 117

fax:75 77 12 852

SUW Węgliniec: 75 77 11 373

oczyszczalnia ścieków: 75 77 12 308

 

 Nr konta: 11 8382 0001 2618 1826 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Pieńsku o. Węgliniec

Zegar