Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

Praca w ZUK w Weglińcu - Kierownik ds. Technicznych

Utworzono dnia 11.07.2019

Węgliniec 11.07.2019r.

INFORMACJA O POSZUKIWANIU PRACOWNIKA NA STANOWISKO

KEROWNIKA DS. TECHNICZYCH W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH W WĘGLIŃCU

I.  Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu poszukuje kandydatów na stanowisko urzędnicze:

Kierownika ds. technicznych w Zakładzie Usług Komunalnych w Węglińcu.


1) Nazwa  i adres jednostki:

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu ul. Partyzantów 8 59-940 Węgliniec


2) Nazwa stanowiska pracy zgodnie ze strukturą zakładu:  Kierownik ds. technicznych

3)  Liczba lub wymiar etatów: 1

II. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe - kierunek: ochrona środowiska, budownictwo;
 • staż  pracy min. 3 lata (w ramach stosunku pracy);
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • prawo jazdy kat. B;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • nieposzlakowana opinia;
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie: pakiet biurowy Open Office, poczta elektroniczna, Internet.

III. Wymagania dodatkowe:

 • odporność na stres

IV. Główne obowiązki:

Organizowanie i koordynacja prac oraz nadzór nad pracownikami wykonującymi prace przy naprawach i montowaniu elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz bieżącej obsłudze procesów technologicznych przebiegających w Stacjach Uzdatniania Wody (SUW) i Oczyszczalni Ścieków (szczegółowy zakres obowiązków dostępny na stronie www.zukwegliniec.pl w zakładce „O nas” → „Regulamin Zakładu Usług Komunalnych”)

V. Warunki pracy na stanowisku:

 • umowa o pracę;
 • wymiar czasu pracy: pełny etat;
 • praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym;
 • praca częściowo w terenie;
 • system pracy: podstawowy (pon. – piąt.,  godz. 700 – 1500);
 • miejsce pracy: praca w siedzibie ZUK ul. Partyzantów 8; 59-940 Węgliniec, praca poza siedzibą Zakładu;
 • praca w zespole;
 • szkolenia;
 • konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

VI. Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • umiejętność zarządzania zespołem;
 • umiejętność pracy samodzielnej;
 • komunikatywność.

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie o przyjęcie do pracy;
 •  CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu nauki i kariery zawodowej - opatrzony numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem oraz własnoręcznym podpisem;
 • list motywacyjny - opatrzony numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem oraz własnoręcznym podpisem;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o aktualnym zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/ oraz okresy zatrudnienia występujące przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy;
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

             rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z   

             2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

             2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

             przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

             uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

VIII. Kopie innych dokumentów i oświadczeń - dyplomów, certyfikatów.

IX. Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko urzędnicze – Kierownik ds. technicznych” w sekretariacie Zakładu w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 40 (piętro – budynek Ośrodka Zdrowia) lub drogą pocztową na adres: Zakład Usług Komunalnych ul. Partyzantów 8;

59-940 Węgliniec

X. Informacje dodatkowe:

Zatrudnienie pracownika nastąpi po przeprowadzeniu konkursu na stanowisko urzędnicze .zgodnie z Ustawą o pracownikach samorządowych art11.

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru. W pozostałych przypadkach umowę o pracę zawiera się na czas określony(6 miesięcy). Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

Przewiduje się wynagrodzenie zasadnicze w przedziale: od 3 000,00 zł do 5 500,00 zł brutto

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (75) 77 12 117.

XI. Planowany termin zatrudnienia: od 01.09.2019r.

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu

mgr inż. Krzysztof Polewski

 

 

Informacje

Wysokość cen za wodę i ścieki

od 6 listopada 2019r.

1m3 wody-5,50 zł brutto

obszar całej gminy Węgliniec

1m3 ścieków-6,70 zł brutto

dla miejscowości Węgliniec i Ruszów

1m3 ścieków-4,64 zł brutto

dla miejscowości Zielonka

 

Informacja o wyłączeniach wody

 Informacja o przerwach w dostawie wody

18 listopada 2019 r.  Stary Węgliniec, Piaseczna, Jagodzin

godz. 900 - 1300

 prace modernizacyjne sieci wodociągowej rozdzielczej

na terenie hydroforni w Starym Węglińcu

 

 

 

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

ul. Partyzantów 8

NIP: 615-10-06-481

Regon: 230291143

e-mail: zwik@post.pl

 

Obsługa interesanta:

Węgliniec Sikorskiego 40

I piętro (ośrodek zdrowia)

 

POGOTOWIE WOD-KAN

600 889 267

 

Biuro administracja:

tel: 75 77 12 117

fax:75 77 12 852

SUW Węgliniec: 75 77 11 373

oczyszczalnia ścieków: 75 77 12 308

 

 Nr konta: 11 8382 0001 2618 1826 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Pieńsku o. Węgliniec

Zegar