Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

ul. Partyzantów 8, 59-940 Węgliniec

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - „Zmiana sposobu ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia w Ruszowie”

Węgliniec dnia 18.05.2018r.

ZUK/06-4.8./WZp/05/2018

         ( nr  postępowania)

DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH

z siedzibą w WĘGLIŃCU przy ul. Partyzantów 8

TEL. 075-7712117 FAX 075-7712117 E- MAIL  zwik@post.pl

Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

ZAPRASZA

Do złożenia oferty na zadanie pn. :

„Zmiana sposobu ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia w Ruszowie”

      1.  Opis sposobu przygotowania oferty;

1) Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.

2) Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora na piśmie. Istnieje możliwość przekazania oferty faksem na nr 757712117 lub pocztą elektroniczną na adres zwik@post.pl

3) Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie,

4) Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką

5) Oferta ma obejmować całość zamówienia i uwzględniać wszystkie prace obejmujące realizacje zadania.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia jest:

„Zmiana sposobu ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia w Ruszowie” polegająca na:

- budowie instalacji zbiornikowej gazu o poj. 2700l. naziemnej dla Przychodni Służby Zdrowia w Ruszowie, montaż kotła c.o. na działce ewidencyjnej o nr 369 obręb ewidencyjny Ruszów. Zgodnie z pozwoleniem na budowę BS.6740.2.44.2018.4 z dnia 30.03.2018r.

Zmiana sposobu ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Ruszowie obejmuje:

1)  Wykonanie  przyłącza gazu propan-butan do budynku wraz z zbiornikiem gazu o poj. 2700l. na działce Inwestora. (Organizator przewiduje dzierżawę zbiornika od firmy aktualnie świadczącej usługi dostawy gazu dla Gminy Węgliniec).

2) Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, zainstalowanie kotła gazowego kondensacyjnego dwufunkcyjnego o mocy 21kW z sterowaniem wewnętrznym i czujnikiem pogodowym zewnętrznym, ze zbiornikiem wew. c.w.u. o poj. 40l. w pomieszczeniu Ośrodka Zdrowia. Wykonanie komina spalinowo-powietrznego dn 60/100 z blach kwasoodpornych oraz komina wentylacyjnego dn 150 na elewacji budynku. Wpięcie zamontowanego kotła do istniejącej instalacji c.o. i c.w.u.

3) Realizacja inwestycji obejmuje także, zapewnienie obsługi kierownika budowy, oraz nadzoru archeologicznego, uzyskanie zgody na użytkowanie, oraz wszelkich uzgodnień i czynności dotyczących realizacji inwestycji.

4) Podstawą realizacji inwestycji jest Projekt budowlany, oraz treść zaproszenia, załączony przedmiar jest tylko poglądowych zestawieniem zakresu robót, a realizacja robót obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją inwestycji.

5) Wyłączeniu z realizacji inwestycji podlega tylko i wyłącznie budowa zbiornika bezodpływowego która będzie realizowana przez Organizatora.

 1. Wymagany czas/termin realizacji zamówienia: do cztery miesiące od podpisania umowy nie później niż do 01.11.2018r..
 2. Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował kryterium: 100% cena.
 3. Organizator  nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Oferta ma zawierać:

    Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena podana w ofercie powinna być ceną  brutto.

     8.Miejsce i termin złożenia oferty:

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora tj:

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu 59-940 Węgliniec ul. Sikorskiego 40

,lub przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF, lub faxem, w terminie  do dnia  

30.05.2018r, do godz. 14,00.

2) Oferta otrzymana przez Organizatora po terminie podanym w pkt. 8.1. nie będzie rozpatrywana.

3) Organizator może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną  przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Krzysztof Polewski tel. 600311181

 

 

 

Krzysztof Polewski

(podpis pracownika merytorycznego)

Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Projekt budowlany – opis do projektu
 3. Projekt budowlany – projekt zagospodarowania
 4. Projekt budowlany – rzut kotłowni
 5. Przedmiar robót
 6. Specyfikacja techniczna
 7. Decyzja o pozwoleniu na budowę.
 8. Opinia konserwatora zabytków.

Załączniki:

Opinia konserwatora zabytków

Utworzono dnia 21.05.2018, 14:16

Decyzja o pozwoleniu na budowę

Utworzono dnia 21.05.2018, 14:16

Specyfikacja techniczna

Utworzono dnia 21.05.2018, 14:15

Przedmiar robót

Utworzono dnia 21.05.2018, 14:15

Projekt budowlany - rzut kotłowni

Utworzono dnia 21.05.2018, 14:15

Projekt budowlany - projekt zagospodarowania

Utworzono dnia 21.05.2018, 14:13

Projekt budowlany - opis projektu

Utworzono dnia 21.05.2018, 14:12

Formularz oferty

Utworzono dnia 21.05.2018, 14:12

Informacje

Liczba wyświetleń: 125
Utworzono dnia: 21.05.2018
Dokument wprowadził:
Krzysztof Polewski
Dokument opublikował:
Krzysztof Polewski
Dokument wytworzył:
Krzysztof Polewski
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

Historia publikacji

 • 21.05.2018 14:16, Administrator
  Dodanie załącznika: Opinia konserwatora zabytków
 • 21.05.2018 14:16, Administrator
  Dodanie załącznika: Decyzja o pozwoleniu na budowę
 • 21.05.2018 14:15, Administrator
  Dodanie załącznika: Specyfikacja techniczna