Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

ul. Partyzantów 8, 59-940 Węgliniec

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Wykonanie robót ziemnych i montażowych sieci kanalizacyjnej dla inwestycji "Budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Kochanowskiego w Węglińcu

Węgliniec dnia 07.10.2019r.

ZUK/11-4.8./WZp/10/2019

DYREKTOR

ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH

z siedzibą w WĘGLIŃCU przy ul. Partyzantów 8

TEL. 075-7712117 FAX 075-7712117

E- MAIL  zwik@post.pl

 

Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

 

ZAPRASZA

Do złożenia oferty na zadanie pn. :

Wykonanie robót ziemnych i montażowych sieci kanalizacyjnej dla inwestycji  „Budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Kochanowskiego w Węglińcu”

1.  Opis sposobu przygotowania oferty;

Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora na piśmie. Istnieje możliwość przekazania oferty faksem na nr 757712117 lub pocztą elektroniczną na adres zwik@post.pl

Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie,

Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką

Oferta ma obejmować całość zamówienia.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Przedmiotem  zamówienia jest:

Wykonanie robót ziemnych i montażowych sieci kanalizacyjnej ul. Kochanowskiego w Węglińcu zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę Nr 32 z 2019r. z dnia 30.1.2019r.

Po stronie Wykonawcy jest

- wykonanie robót przygotowawczych,

- robót ziemnych ( przygotowanie wykopów osadzenie elementów studni betonowych i sieci zasypanie i zagęszczenie gruntu w wykopach, uprzątnięcie terenu itp.)

- montażowych sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni zgodnie z projektem. Montaż przepompowni tylko w zakresie montażu studni betonowej oraz sieci grawitacyjnej i tłocznej, bez armatury przyłącza wody i prądu oraz uzbrojenia przepompowni.

Zakres rzeczowy:

- montaż 6 studni betonowych DN1000

- montaż studni przepompowni ścieków DN1500

- montaż 2 studni tworzywowych DN600, DN425

- montaż rurociągów grawitacyjnych PVC DN200 o długości 116,5m

- montaż rurociągu tłocznego 37,5m

Do obowiązków Wykonawcy należy także zabezpieczenie placu budowy podczas realizacji robót, uporządkowanie terenu budowy bez odtworzenia nawierzchni drogi.

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie i wyznaczenie  kierownika robót odpowiedzialnego za wykonywane roboty budowlane.

Inwestor zapewnia:

- materiały w zakresie sieci kanalizacyjnej, studni betonowych i komory betonowej przepompowni ścieków.

- wytyczenie geodezyjne inwestycji

- nadzór archeologiczny

- kierownika budowy.  

- inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą

 1. Wymagany czas/termin realizacji zamówienia 4 tygodnie od podpisania umowy nie dłużej niż do 15.12.2019r.
 2. Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował kryterium: 100% cena.
 3. Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Oferta ma zawierać:
  1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego.
 5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

7.1. Cena podana w ofercie powinna być ceną  brutto.

8.Miejsce i termin złożenia oferty:

8.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora tj:

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu 59-940 Węgliniec ul. Sikorskiego 40

,lub przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF, lub faxem, w terminie  do dnia  

17.10.2019r, do godz. 14,00.

8.2 Oferta otrzymana przez Organizatora po terminie podanym w pkt. 8.1. nie będzie rozpatrywana.

8.3 Organizator może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną  przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Marian Basiński tel. 606764953 , Krzysztof Polewski tel. 600311181

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu

Krzysztof Polewski

 

Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Druk oferty
 3. Projekt budowlany

 

 

Załączniki:

Dokumentacja projektowa

Utworzono dnia 07.10.2019, 12:48

Druk oferty

Utworzono dnia 07.10.2019, 12:46

Pełna treść zaproszenia.

Utworzono dnia 07.10.2019, 12:45

Informacje

Liczba wyświetleń: 198
Utworzono dnia: 07.10.2019
Dokument wprowadził:
Krzysztof Polewski
Dokument opublikował:
Krzysztof Polewski
Dokument wytworzył:
Krzysztof Polewski
Podmiot udostępniający informację:
Zakład usług Komunalnych w Węglińcu

Historia publikacji

 • 07.10.2019 12:50, Administrator
  Edycja dokumentu: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Wykonanie robót ziemnych i montażowych sieci kanalizacyjnej dla inwestycji "Budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Kochanowskiego w Węglińcu
 • 07.10.2019 12:49, Administrator
  Edycja załącznika: Dokumentacja projektowa
 • 07.10.2019 12:48, Administrator
  Dodanie załącznika: Dokumnetacja projektowa