Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

ul. Partyzantów 8, 59-940 Węgliniec

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - "Dostawa opału na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2018/2019"

ZUK/07-4.8./WZp/05/2018                                                                                                                                                                           Węgliniec, dn.21.05.2018r.

 

 

                                                                                        DYREKTOR

                                                                                 ZAKŁADU USŁUG  KOMUNALNYCH

                                                                                     w WĘGLIŃCU

                                                                              przy ul. Partyzantów 8

                                                                         /siedziba ul. Sikorskiego 40/

                                                                                 tel.075-7712117, faks 075-7712852

                                                                                e-mail  zwik@post.pl

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 61/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec

        z dnia 30 czerwca  października 2014 roku w oparciu  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r.  poz. 2164 z późn. zm.)

 

ZAPRASZA

 

do złożenia oferty na zadanie pn:

„Dostawa opału na potrzeby  Zakładu Usług Komunalnych

w Węglińcu w roku 2018/2019“

 

 

I Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa opału na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu.

2. Zakres przedmiotu zamówienia

2.1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa : węgla kamiennego orzech, węgla kamiennego groszek,  węgla kamiennego miał, węgla kamiennego ekogroszek i węgla brunatnego do kotłowni administrowanych przez ZUK tj.

 

2.1. Kotłownia przy ul. Partyzantów 8 w Węglińcu (węgiel  miał)

2.2. Kotłownia przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu (Ośrodek Zdrowia) (węgiel miał/groszek)

2.3. Kotłownia przy ul. Żagańskiej (Ośrodek Zdrowia) w Ruszowie (węgiel brunatny kęsy)

2.4. Oczyszczalnia ścieków w Węglińcu (budynek socjalny) - (węgiel kamienny orzech)

wraz z kosztami dostawy.

 

3. Oferowany opał musi się charakteryzować właściwościami nie gorszymi niż:

3.1.  węgiel  kamienny miał             26-29  tys. kJ/kg

3.2.  węgiel  orzech – kaloryczność 26-29  tys. kJ/kg

3.3.  węgiel  brunatny kęsy               9-11    tys. kJ/kg

3.4.  węgiel kamienny groszek         26-27   tys. kJ/kg

3.5.  węgiel kamienny ekogroszek  26-29   tyś. kJ/kg

 

ZESTAWIENIE OGÓŁEM:

 1. Węgiel  kamienny miał                      92,06 ton
 2. Węgiel kamienny groszek                    8,98 ton

3.   Węgiel kamienny orzech                   6,53 ton

4.   Węgiel brunatny  kęsy                      22,04 ton

5.   Węgiel kamienny ekogroszek            0,00 ton

 

4.Organizator zastrzega sobie prawo do zamówienia  opału w ilościach większych lub mniejszych  niż wyszczególniono powyżej.

5.Dostawa  opału wymienionego w opisie przedmiotu zamówienia będzie następować sukcesywnie w ilościach i do miejsc wskazanych przez  Organizatora.

6.W przypadku sukcesywnej dostawy opału o miejscu i wielkości dostawy Organizator każdorazowo powiadomi Oferenta z wyprzedzeniem 3-dniowym od przewidywanego terminu dostawy.

7. Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8. Organizator nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

9. Organizator nie zamierza zawierać umowy ramowej.

10.Organizator nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

11. Organizator nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

12. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

13.Ustala się następujące warunki płatności.

13.1.Wartość umowy nie może zostać podwyższona w drodze aneksu  do niniejszej Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy nie będzie waloryzowana w okresie realizacji Umowy.

13.2 Gmina Węgliniec - Zakład Usług Komunalnych, ul. Partyzantów 8, 59-940 Węgliniec

  NIP - 615-18-08-660

13.3. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Organizatora  na konto Oferenta w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Organizatora.

 

14. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

14.1.Ustala się następujące warunki płatności.

14.2.Wartość umowy nie może zostać podwyższona w drodze aneksu.

14.3. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Organizatora na konto Oferenta w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Organizatora.

 

II  Termin realizacji zamówienia

1.Wymagany termin wykonania zamówienia – 1 czerwca 2018r. do 31.05.2019r.

 

III. Warunki udziału w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej

1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Organizator nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia

Organizator nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Organizator nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

1.4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Organizator nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

1.5 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Organizator nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą „spełnia-nie    spełnia” na podstawie złożonych przez Oferenta oświadczeń i dokumentów.

 1. Oferent może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Oferent w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

4.   Oferent nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

      W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Oferentów, w/w warunek musi spełniać każdy z Wykonawców.   

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Organizatora z Oferentami

 1. Oświadczenia,   wnioski,   zawiadomienia   oraz   informacje   Organizator   i   Oferenci przekazują pisemnie, faksem, lub drogą elektroniczną.
 2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest

Polewski Krzysztof tel. 600 311 181, Grzegorz Komarnicki 75 77 12 117

 

V. Opis sposobu przygotowywania ofert:

 1. Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora na piśmie. Istnieje możliwość przekazania oferty faksem na nr  (75) 77 12 852 lub pocztą elektroniczną w formie skanu dokumentu na adres zwik@post.pl  .
 3. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
 4. Oferta ma obejmować całość zamówienia.
 5. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

 

VI. Opis kryteriów, którymi Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty

 1. Przy wyborze oferty organizator będzie się kierował kryterium:
 1. cena – 100 %

 

VII. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena  - 100%

 

VIII. Oferta ma zawierać:

 1. Ofertę cenową – wg formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 

IX. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

 1. Całkowitą cenę  brutto  oferty,  za wykonanie  przedmiotu  zamówienia  stanowi  wartość zamówienia netto wraz z podatkiem od towaru i usług (VAT).
 2. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
 3. Oferent określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty

całkowitej  ceny brutto  oferty oraz  stawki podatku  VAT.

 1. Wszelkie rozliczenia między  Organizatorem a Oferentem prowadzone będą w PLN.
 2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Oferent otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe.
 3. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

X. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora, w terminie  do dnia 28.05.2018r. do godz. 10:00.
 2. Oferta otrzymana przez Organizatora po terminie podanym w pkt 1 nie będzie rozpatrywana
 3. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną  przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

XI. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn

 

 

 

 

 

…………………………………

(podpis pracownika merytorycznego)

 

 

 

 

 

Załączniki:

1. Wykaz obiektów  w 2018r.

2. Formularz oferty

3. Projekt umowy

 

Załączniki:

Załącznik nr 3

Utworzono dnia 22.05.2018, 13:47
Projekt umowy

Zalącznik nr 2

Utworzono dnia 22.05.2018, 13:46
Oferta

Załącznik nr 1

Utworzono dnia 22.05.2018, 13:45
wykaz obiektów

Informacje

Liczba wyświetleń: 137
Utworzono dnia: 22.05.2018
Dokument wprowadził:
Krzysztof Polewski
Dokument opublikował:
Krzysztof Polewski
Dokument wytworzył:
Anna Komarzyniec
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Usług Komunalnych

Historia publikacji

 • 22.05.2018 14:10, Administrator
  Edycja dokumentu: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - "Dostawa opału na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2018/2019"
 • 22.05.2018 14:09, Administrator
  Usunięcie załącznika: Zaproszenie
 • 22.05.2018 14:07, Administrator
  Edycja dokumentu: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - "Dostawa opału na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2018/2019"